Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 06
Ngày cập nhật 16/05/2022

Ngày 28 tháng 4 năm 2022, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 06 ban hành Quyết định số 55/QĐ-BCĐ ban hành Quy chế hoạt động Tổ giúp việc của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (gọi tắt là Quy chế hoạt động Tổ giúp việc). Quyết định có hiệu từ ngày 28 tháng 4 năm 2022.

 

Quy chế hoạt động Tổ giúp việc gồm có 4 Chương, 10 Điều, cụ thể: Chương I, quy định chung, từ Điều 1 đến Điều 2; Chương II, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ giúp việc, từ Điều 3 đến Điều 6; Chương III, chế độ làm việc và quan hệ công tác, từ Điều 7 đến Điều 8; Chương IV, điều kiện bảo đảm hoạt động của Tổ giúp việc, từ Điều 9 đến Điều 10.

Theo đó, quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ giúp việc Ban chỉ đạo, như sạu:

- Xây dựng, trình Trưởng Ban chỉ đạo phê duyệt, sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo.

- Xây dựng, trình Trưởng Ban chỉ đạo xem xét, phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 06, kế hoạch công tác hàng năm của Ban chỉ đạo.

- Tham mưu, giúp Ban chỉ đạo trong việc quản lý và điều phối thực hiện các nội dung của Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

- Giúp Ban chỉ đạo đôn đốc các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng và theo đúng tiến độ quy định.

- Nghiên cứu, đề xuất cách thức triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 06 trình Ban chỉ đạo xem xét, quyết định và trực tiếp giúp Ban chỉ đạo trong việc tổ chức hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 06.

- Tham mưu, đề xuất Ban chỉ đạo huy động chuyên gia, nhà khoa học tham gia vào các hoạt động triển khai thực hiện Đề án.

- Đề xuất và tổ chức thực hiện việc khai thác các nguồn lực khác từ các nguồn tài trợ (nếu có) để hỗ trợ cho quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo.

- Đề nghị các sở, ban, ngành cung cấp thông tin liên quan đến việc triển khai thực hiện Đề án để phục vụ hoạt động chung của Ban chỉ đạo; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức thực hiện công tác truyền thông về Đề án và hoạt động của Ban chỉ đạo.

- Giúp Ban chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 06 theo nhiệm vụ; theo giai đoạn; hàng năm và sau khi kết thúc Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 06.

- Đôn đốc các sở, ban, ngành, thành viên Ban chỉ đạo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo.

- Chuẩn bị về công tác quản trị, hậu cần cho các cuộc họp Ban chỉ đạo, ghi biên bản các cuộc họp Ban chỉ đạo; chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban chỉ đạo để chuẩn bị tài liệu họp.

- Thông tin đầy đủ đến các thành viên Ban chỉ đạo, các sở, ban, ngành có liên quan về chương trình, kế hoạch, ý kiến kết luận của Trưởng ban và các hoạt động khác liên quan đến Ban chỉ đạo.

- Lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo.

- Tổng hợp các khó khăn vướng mắc của các sở, ban, ngành; UBND huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phân công hoặc theo yêu cầu của các thành viên Ban chỉ đạo./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.054.264
Lượt truy cập hiện tại 1.455