Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Một số góp ý đối với dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản dự kiến trình Quốc hội tại phiên họp tháng 3/2024
Ngày cập nhật 04/04/2024

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản dự kiến trình Quốc hội tại phiên họp tháng 3/2024 (sau đây viết tắt là dự thảo) đã có nhiều nội dung được sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu quản lý nhà nước đối với công tác đấu giá tài sản, như: Tài sản thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức tự nguyện lựa chọn bán thông qua hình thức đấu giá thì cho phép tổ chức đấu giá tài sản thỏa thuận với người có tài sản đấu giá về việc áp dụng toàn bộ hoặc các điều, khoản, điểm cụ thể về trình tự, thủ tục đấu giá của Luật Đấu giá tài sản; bổ sung quy định về thay đổi nội dung đăng ký hoạt động đối với trường hợp doanh nghiệp đấu giá tài sản thay đổi địa chỉ trụ sở từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác; bổ sung quy định về nội dung công bố nội dung đăng ký hoạt động trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia; thực hiện cải cách thủ tục hành chính thể hiện qua quy định về lược bỏ bớt giấy tờ trong thủ tục đăng ký hoạt động đấu giá tài sản (bỏ “Giấy tờ chứng minh về trụ sở của doanh nghiệp đấu giá tài sản, cam kết bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho hoạt động đấu giá tài sản”), bỏ quy định người được miễn đào tạo nghề đấu giá.... Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật Đấu giá tài sản, tác giả góp ý một số nội dung sau đây:

 

1. Tại khoản 2 Điều 7 dự thảo quy định “Việc giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá, khiếu nại, khởi kiện về hiệu lực pháp lý của cuộc đấu giá thành, việc hủy kết quả đấu giá tài sản quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 72 của Luật này được thực hiện theo thủ tục rút gọn của pháp luật tố tụng dân sự.”.

 Đề nghị bỏ nội dung “khiếu nại” để bảo đảm nội dung tại khoản này quy định về việc giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá, khởi kiện về hiệu lực pháp lý của cuộc đấu giá thành, việc hủy kết quả đấu giá tài sản quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 72 của Luật này được thực hiện theo thủ tục rút gọn của pháp luật tố tụng dân sự.”.

Riêng nội dung khiếu nại quy định một khoản riêng, cùng với nội dung tố cáo, thực hiện theo quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

2. Khoản 4 Điều 13 của dự thảo quy định về tập sự hành nghề đấu giá nhưng chưa quy định cụ thể các nội dung liên quan. Do đó, đề nghị bổ sung các quy định liên quan đến việc tập sự hành nghề đấu giá, cụ thể: thời gian tập sự 6 tháng (liên tục), trường hợp tạm ngừng tập sư, chấm dứt tập sự, vi quy quy định về tập sự hành nghề đấu giá, quyền và nghĩa vụ của người tập sự, người hướng dẫn tập sự, tổ chức hành nghề đấu giá nhận tập sự, nội dung báo cáo tập sự, thời gian nộp báo cáo tập sự,... Những nội dung này có thể quy định theo hướng giao Bộ Tư pháp hướng dẫn.

3. Điểm b khoản 1a Điều 26 dự thảo quy định về trường hợp doanh nghiệp đấu giá tài sản thay đổi địa chỉ trụ sở từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác: Đề nghị quy định cụ thể việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động cũ của tổ chức hành nghề đấu giá khi đã được Sở Tư pháp tại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở mới cấp Giấy đăng ký hoạt động (dự thảo chỉ mới quy định việc ban hành Quyết định hủy Giấy đăng ký hoạt động đã cấp). Mục đích của việc thu hồi nhằm bảo đảm trường hợp tổ chức sử dụng Giấy này vào mục đích không phù hợp, vi phạm pháp luật.

4. Khoản 2b Điều 38 dự thảo quy định: “Người tham gia đấu giá nộp 02 bộ hồ sơ được niêm phong cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản gửi 01 bộ hồ sơ được niêm phong của người tham gia đấu giá cho người có tài sản trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn tiếp nhận hồ sơ. Người có tài sản căn cứ quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đấu giá có trách nhiệm xét duyệt điều kiện của người tham gia đấu giá và thông báo cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản người đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá, người không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thông báo cho người tham gia đấu giá đáp ứng yêu cầu, điều kiện, người tham gia đấu giá không đáp ứng yêu cầu, điều kiện chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá”.

Đề nghị dự thảo bổ sung quy định, nêu rõ việc trong quá trình xét duyệt điều kiện của người tham gia đấu giá, người có tài sản có thể yêu cầu người tham gia đấu giá bổ sung hồ sơ để chứng minh điều kiện tham gia đấu giá nếu hồ sơ chưa thể hiện rõ các điều kiện hay không.

5. Khoản 1 Điều 39 dự thảo quy định: “...Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư hoặc quyền sử dụng tần số vô tuyến điện thì người có tài sản đấu giá yêu cầu phong tỏa tài khoản thanh toán riêng của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản đối với khoản tiền đặt trước đó theo quy định của pháp luật về ngân hàng. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản không được sử dụng tiền đặt trước của người tham gia đấu giá vào bất kỳ mục đích nào khác.”.

Đề nghị áp dụng quy định “phong tỏa tài khoản thanh toán riêng của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản đối với khoản tiền đặt trước đó theo quy định của pháp luật về ngân hàng” là quy định bắt buộc trong quy trình đấu giá đối với mọi loại tài sản đấu giá (không chỉ giới hạn với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư hoặc quyền sử dụng tần số vô tuyến điện và người có tài sản đấu giá yêu cầu như trong dự thảo hiện hành) để loại trừ trường hợp một số tổ chức hành nghề đấu giá tài sản chiếm dụng số tiền này (đã xảy ra trên thực tế và rất khó “đòi lại”).

Đối với quy định tại dự thảo “Người tham gia đấu giá và tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có thể thỏa thuận thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng”: đề nghị bổ sung thêm người có tài sản đấu giá trong việc thỏa thuận để bảo đảm việc thực hiện và trách nhiệm của các bên liên quan.

Ngoài ra, đề nghị bổ sung quy định cụ thể trường hợp các bên lựa chọn thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng, như: mức bảo lãnh, thời hạn bảo lãnh,...

6. Tại Điều 54 dự thảo quy định về lưu trữ hồ sơ: đề nghị bổ sung nội dung về thành phần hồ sơ đấu giá lưu trữ để bảo đảm tính thống nhất, rõ ràng, khoa học trong thực hiện lưu trữ, phục vụ công tác quản lý nhà nước, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 19.900.231
Lượt truy cập hiện tại 6.181