Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thay đổi địa giới hành chính và một số vấn đề cần lưu ý đối với văn phòng công chứng và tổ chức hành nghề luật sư
Ngày cập nhật 28/06/2021

1. Điều chỉnh địa giới hành chính các đơn vị hành chính cấp huyện và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế

Theo Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính các đơn vị hành chính cấp huyện và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (viết tắt là Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021.

a) sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

- Thành lập phường Gia Hội trên cơ sở nhập toàn bộ 0,52 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 12.717 người của phường Phú Cát và toàn bộ 0,94 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 15.120 người của phường Phú Hiệp. Sau khi thành lập, phường Gia Hội có 1,46 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 27.837 người.

Phường Gia Hội giáp các phường Đông Ba, Phú Hậu, Phú Hội, Thuận Lộc và Vỹ Dạ.

- Nhập toàn bộ 0,62 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 10.016 người của phường Phú Bình vào phường Thuận Lộc. Sau khi nhập, phường Thuận Lộc có 1,96 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 30.099 người.

Phường Thuận Lộc giáp các phường Đông Ba, Gia Hội, Hương Vinh, Phú Hậu và Tây Lộc.

- Thành lập phường Đông Ba trên cơ sở nhập toàn bộ 0,66 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 12.841 người của phường Phú Hòa và toàn bộ 1,41 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 17.604 người của phường Thuận Thành. Sau khi thành lập, phường Đông Ba có 2,07 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 30.445 người.

Phường Đông Ba giáp các phường Gia Hội, Phú Hội, Phú Nhuận, Tây Lộc, Thuận Hòa, Thuận Lộc và Vĩnh Ninh.

- Điều chỉnh 0,46 km2 diện tích tự nhiên, dân số 7.548 người của phường Phú Thuận vào phường Tây Lộc và nhập toàn bộ 0,80 km2 diện tích tự nhiên, dân số 4.926 người còn lại của phường Phú Thuận vào phường Thuận Hòa. Sau khi điều chỉnh, phường Tây Lộc có 1,80 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 30.781 người; phường Thuận Hòa có 1,84 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 24.358 người.

Phường Tây Lộc giáp các phường An Hòa, Đông Ba, Hương Sơ, Hương Vinh, Kim Long, Thuận Hòa và Thuận Lộc.

Phường Thuận Hòa giáp các phường Đông Ba, Kim Long, Phường Đúc, Tây Lộc và Vĩnh Ninh.

Như vậy, các đơn vị hành chính thuộc thành phố Huế có sự điều chỉnh như sau: thành lập phường Gia Hội (nhập phường Phú Cát và phường Phú Hiệp); thành lập phường Đông Ba (nhập phường Phú Hòa và Thuận Thành); điều chỉnh phường Thuận Lộc (nhập phường Phú Bình vào Thuận Lộc); điều chỉnh phường Tây Lộc (điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên, dân số của phường Phú Thuận vào phường Tây Lộc); điều chỉnh phường Thuận Hòa (một phần diện tích tự nhiên, dân số của phường Phú Thuận vào phường Thuận Hòa). Không còn các phường: Phú Cát, Phú Hiệp, Phú Hòa, Thuận Thành, Phú Thuận.

b) Các đơn vị: Thủy Vân, Thủy Bằng (thuộc thị xã Hương Thủy); Hương Hồ, Hương An, Hương Thọ, Hương Phong, Hương Vinh, Hải Dương (thuộc thị xã Hương Trà); Phú Thượng, Phú Dương, Phú Mậu, Phú Thanh, thị trấn Thuận An (thuộc huyện Phú Vang) vào thành phố Huế

Nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính của thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà, huyện Phú Vang và thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

- Điều chỉnh toàn bộ 4,92 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 7.932 người của xã Thủy Vân và toàn bộ 22,77 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 9.179 người của xã Thủy Bằng thuộc thị xã Hương Thủy vào thành phố Huế.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, thị xã Hương Thủy có 426,96 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 95.299 người; có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 05 phường và 05 xã.

Thị xã Hương Thủy giáp các huyện A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc, Phú Vang, thị xã Hương Trà và thành phố Huế.

- Điều chỉnh toàn bộ 33,46 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 10.657 người của phường Hương Hồ; toàn bộ 11,01 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 6.417 người của phường Hương An; toàn bộ 47,16 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 5.530 người của xã Hương Thọ; toàn bộ 15,84 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 12.569 người của xã Hương Phong; toàn bộ 7,14 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 15.671 người của xã Hương Vinh và toàn bộ 10,17 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 6.963 người của xã Hải Dương thuộc thị xã Hương Trà vào thành phố Huế.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, thị xã Hương Trà có 392,32 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 72.677 người; có 09 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 05 phường và 04 xã.

Thị xã Hương Trà giáp các huyện A Lưới, Phong Điền, Quảng Điền, thị xã Hương Thủy và thành phố Huế.

- Điều chỉnh toàn bộ 5,89 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 20.850 người của xã Phú Thượng; toàn bộ 5,85 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 10.981 người của xã Phú Dương; toàn bộ 7,17 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 10.551 người của xã Phú Mậu; toàn bộ 7,66 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 4.016 người của xã Phú Thanh và toàn bộ 16,28 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 20.972 người của thị trấn Thuận An thuộc huyện Phú Vang vào thành phố Huế.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, huyện Phú Vang có 235,39 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 137.962 người; có 14 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 13 xã và 01 thị trấn.

Huyện Phú Vang giáp huyện Phú Lộc, thị xã Hương Thủy, thành phố Huế và Biển Đông.

c) Thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Thành lập phường Hương Vinh trên cơ sở toàn bộ 7,14 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 15.671 người của xã Hương Vinh.

Phường Hương Vinh giáp các phường Hương Sơ, Thuận Lộc, xã Hương Phong, xã Phú Mậu; huyện Quảng Điền và thị xã Hương Trà.

- Thành lập phường Thủy Vân trên cơ sở toàn bộ 4,92 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 7.932 người của xã Thủy Vân.

Phường Thủy Vân giáp các phường An Đông, Phú Thượng, Vỹ Dạ, Xuân Phú; huyện Phú Vang và thị xã Hương Thủy.

- Thành lập phường Phú Thượng trên cơ sở toàn bộ 5,89 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 20.850 người của xã Phú Thượng.

Phường Phú Thượng giáp các phường Phú Hậu, Thủy Vân, Vỹ Dạ, xã Phú Dương, xã Phú Mậu và huyện Phú Vang.

- Thành lập phường Thuận An trên cơ sở toàn bộ 16,28 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 20.972 người của thị trấn Thuận An.

Phường Thuận An giáp các xã Hải Dương, Hương Phong, Phú Dương, Phú Thanh; huyện Phú Vang và Biển Đông.

Như vậy, kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành (01/7/2021), tỉnh Thừa Thiên Huế có 09 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 06 huyện, 02 thị xã và 01 thành phố; 141 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 95 xã, 39 phường và 07 thị trấn.

2. Một số vấn đề cần lưu ý đối với văn phòng công chứng và tổ chức hành nghề luật sư

Trên cơ sở Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14, các tổ chức hành nghề công chứng, tổ chức hành nghề luật sư có trụ sở đóng tại các địa phương có sự điều chỉnh địa giới hành chính của thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà, huyện Phú Vang và thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế theo Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 cần thực hiện một số việc liên quan như sau:

Một là, thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động. Trước hết, cần xác định việc điều chỉnh địa giới hành chính dẫn đến có sự thay đổi về địa chỉ trụ sở của một số văn phòng công chứng và tổ chức hành nghề luật sư đóng tại các đơn vị có sự điều chỉnh theo Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 (thay đổi về địa chỉ nhưng không thay đổi trụ sở).

Như vậy, theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Luật sư năm 2006[1], kể từ ngày 01/7/2021, tổ chức hành nghề luật sư đăng ký với Sở Tư pháp về việc thay đổi địa chỉ trụ sở do điều chỉnh địa giới hành chính theo Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14. Hồ sơ là Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư (Bản chính). Nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế. Việc thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động do điều chỉnh địa giới hành chính theo Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 không thu lệ phí. 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Công chứng năm 2014; khoản 2 Điều 2 của Luật số 28/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch[2], Văn phòng công chứng đăng ký nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở của Văn phòng công chứng tại Sở Tư pháp. Hồ sơ bao gồm giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng (Mẫu TP-CC-10), bản chính giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng. Địa điểm nộp hồ sơ là Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế. Việc thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động do điều chỉnh địa giới hành chính theo Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 không thu lệ phí.  

Hai là, các tổ chức hành nghề công chứng, tổ chức hành nghề luật sư có trụ sở đóng tại các đơn vị cấp xã thuộc thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà, huyện Phú Vang được sáp nhập vào thành phố Huế thực hiện đăng ký lại mẫu con dấu theo quy định tại Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.

 Để chuẩn bị các điều kiện cần thiết khi bước thời điểm 01/7/2021, một số tổ chức hành nghề luật sư và văn phòng công chứng cần chú ý triển khai một số vấn đề về thủ tục pháp lý để bảo đảm hoạt động được thông suốt, thuận lợi.

 


[1] 1. Khi có sự thay đổi tên, địa chỉ trụ sở, chi nhánh, văn phòng giao dịch, lĩnh vực hành nghề, danh sách luật sư thành viên, người đại diện theo pháp luật của tổ chức hành nghề luật sư, các nội dung khác trong hồ sơ đăng ký hoạt động thì trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi, tổ chức hành nghề luật sư phải đăng ký với Sở Tư pháp nơi tổ chức hành nghề luật sư đăng ký hoạt động. Trường hợp có thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động, tổ chức hành nghề luật sư được cấp lại Giấy đăng ký hoạt động.

[2] 1. Khi thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 23 của Luật này (tên gọi của Văn phòng công chứng, họ tên Trưởng Văn phòng công chứng, địa chỉ trụ sở của Văn phòng công chứng, danh sách công chứng viên hợp danh của Văn phòng công chứng và danh sách công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng của Văn phòng công chứng (nếu có)), Văn phòng công chứng phải đăng ký nội dung thay đổi tại Sở Tư pháp nơi Văn phòng công chứng đã đăng ký hoạt động.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.284.658
Lượt truy cập hiện tại 6.178