Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Tỉnh Thừa Thiên Huế quy định nội dung và mức chi lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 26/09/2023

Ngày 13/7/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND Quy định nội dung và mức chi lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó, quy định:

 

 Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định nội dung và mức chi lựa chọn sách giáo khoa trong các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục phổ thông) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đối tượng áp dụng: Các cơ quan quản lý giáo dục (Sở Giáo dục và Đào tạo; Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố Huế); các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Thành viên Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp tỉnh, các thành viên đề xuất lựa chọn sách giáo khoa tại cơ sở giáo dục phổ thông và các cơ quan, đơn vị, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động lựa chọn sách giáo khoa.

Nghị quyết quy định nội dung và mức chi cụ thể như sau:

1. Chi nghiên cứu, nhận xét, đánh giá, đề xuất và tổ chức lựa chọn sách giáo khoa

- Đối với Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp tỉnh: 2.000 đồng/tiết/01 sách giáo khoa/người.

- Đối với cơ sở giáo dục phổ thông: 1.000 đồng/tiết/01 sách giáo khoa/người.

Số tiết quy định nêu trên thực hiện theo quy định về Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Chi họp để thảo luận và đánh giá lựa chọn sách giáo khoa

- Đối với Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp tỉnh: Chủ tịch hội đồng: 200.000 đồng/người/buổi; Phó Chủ tịch, Ủy viên, Thư ký hội đồng: 150.000 đồng/người/buổi.

- Đối với cơ sở giáo dục phổ thông: Chủ trì: 100.000 đồng/người/buổi;  Thành viên: 75.000 đồng/người/buổi.

3. Các nội dung chi khác

- Chế độ công tác phí, chế độ hội nghị liên quan đến việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa áp dụng mức chi quy định tại Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Chi thuê hội trường, phòng họp; trang thiết bị phục vụ cho các cuộc họp (gồm: thuê thiết bị công nghệ thông tin, máy in, máy photocopy, máy chiếu, thuê đường truyền); các khoản chi phục vụ trực tiếp cho các cuộc họp (gồm: điện, nước, thông tin liên lạc, văn phòng phẩm, chuyển phát tài liệu đến thành viên lựa chọn sách giáo khoa): Thanh toán theo hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 23 tháng 7 năm 2023./.

 

Thủy Phương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 18.982.758
Lượt truy cập hiện tại 655