Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Nghiên cứu - Trao đổi
Trên thực tế, nhiều trường hợp luật sư muốn chuyển sang tham gia hành nghề công chứng. Để trở thành công chứng viên thì phải đáp ứng những điều kiện...
Theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành...
Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 được Quốc hội khóa X kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 9/12/2000 (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều vào năm 2010 và 2019)....
Tổ chức hành nghề công chứng, thừa phát lại được khai thác, sử dụng các dịch vụ từ thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Luật khám bệnh, chữa bệnh đã được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2009 và có hiệu lực từ 1 tháng 1 năm 2011. Luật khám bệnh, chữa bệnh...
Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi) được Thanh tra Chính phủ triển khai lấy ý kiến các cơ quan UBND và cơ quan thanh tra địa phương cuối Quý I/2021 có nhiều nội dung,...
1. Đặt vấn đề Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở được các cấp công đoàn xác định là một trong những nhiệm vụ quan...
Luật Điện ảnh được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/6/2006, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2007 và...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.010.867
Lượt truy cập hiện tại 2.952