Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Sở Tư pháp Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021
Ngày cập nhật 07/01/2021

Ngày 22 tháng 12 năm 2020, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 2143/KH-STP về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021.

 

Theo đó, Kế hoạch nhằm tăng cường nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) hàng năm của tỉnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về công tác CCHC nhà nước, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), góp phần tham gia giám sát quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, duy trì xếp hạng tỉnh Thừa Thiên Huế nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về thực hiện CCHC; nâng cao hiệu quả tuyên truyền CCHC trên các phương tiện thông tin đại chúng kết hợp với việc đưa việc tuyên truyền CCHC vào hoạt động thường xuyên trên trang thông tin điện tử của Sở và Chuyên trang Phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh; đẩy mạnh tăng cường tuyên truyền CCHC trên mạng xã hội, thông qua Zalo, Fanpage của Ủy ban nhân dân tỉnh, của Sở để hiệu quả truyền thông lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng xã hội.

Việc triển khai công tác tuyên truyền thiết thực, hiệu quả theo tiến độ thời gian đề ra; phổ biến nội dung CCHC kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, rộng khắp; thực hiện công tác tuyên truyền phải gắn với nội dung Kế hoạch CCHC hàng năm của tỉnh đã được phê duyệt, Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 25 tháng 4 năm 2016 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng và cơ quan hành chính nhà nước; tăng cường lực lượng tham gia công tác tuyên truyền; đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền; kết hợp công tác tuyên truyền về CCHC lồng ghép với việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; chú trọng công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá định kỳ và rút kinh nghiệm việc tổ chức triển khai nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền CCHC tại Sở.

Kế hoạch cũng đề ra nội dung thực hiện cụ thể như sau:

- Xây dựng tin, bài tuyên truyền, phổ biến CCHC đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở, Chuyên trang Phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh Thừa Thiên Huế, Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh và hệ thống đài truyền thanh - truyền hình các huyện, thị xã, thành phố:

+ Tuyên truyền về các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CCHC và kiểm soát TTHC: thực hiện công tác tuyên truyền phải gắn với nội dung Kế hoạch CCHC hàng năm của tỉnh đã được phê duyệt. Tập trung tuyên truyền Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 25 tháng 4 năm 2016 của Tỉnh ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng và cơ quan hành chính nhà nước; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; các kế hoạch của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các Nghị quyết nêu trên gắn với việc thực hiện tinh giản đến năm 2021 tối thiểu 10% biên chế so với biên chế được giao năm 2015; Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước; Quyết định số 1957/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế và Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025” … đồng thời bám sát các Chương trình, Nghị quyết về công tác cải cách hành chính trong giai đoạn mới để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính;

+ Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của các cấp ủy, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội đối với nhiệm vụ triển khai công tác CCHC ở từng cấp, ngành, đơn vị, từng lĩnh vực, lấy lợi ích và sự hài lòng của người dân làm thước đo cho hiệu quả công tác CCHC;

  +  Phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng về chính sách, pháp luật của Nhà nước trong tiến trình đổi mới, phát triển theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, kết hợp với nội dung CCHC; trọng tâm là tuyên truyền về tình hình triển khai Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật....;

+ Phổ biến nội dung liên quan kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể trong triển khai, thực hiện công cuộc CCHC nhà nước như: Chương trình cải cách tổng thể, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách về chế độ công vụ, về tài chính công từng giai đoạn và hàng năm; công tác kiểm soát TTHC về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

+ Tình hình, kết quả triển khai cải cách công vụ, công chức. Các quy định của pháp luật về quản lý, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống hành chính; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công vụ, nhiệm vụ, đặc biệt là trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp;

+ Các mô hình thí điểm trong quá trình CCHC; các điển hình tiên tiến trong thực hiện CCHC tại các sở, ngành, đơn vị, địa phương các cấp và những vấn đề nổi cộm, bức xúc xảy ra trong công tác CCHC;

  + Tuyên truyền việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, một cửa điện tử giữa các cơ quan hành chính cấp tỉnh, giữa cấp huyện với cấp xã trên địa bàn tỉnh; vị trí, vai trò, mục đích và hoạt động của các Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã; quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong mối quan hệ với cơ quan hành chính nhà nước; trách nhiệm của cán bộ công chức trong giải quyết công việc của người dân;

  +  Tuyên truyền nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR index), chỉ số PCI, ICT nhằm hướng dẫn mục tiêu tỉnh Thừa Thiên Huế luôn nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về thực hiện CCHC; các chỉ số ICT, chính quyền điện tử của tỉnh xếp ổn định trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu của cả nước;

  +  Phổ biến các vấn đề cần biết liên quan các bước thực hiện TTHC, chú trọng một số lĩnh vực chủ yếu như: đất đai, đầu tư, đăng ký kinh doanh; cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, nhà ở, hộ tịch, hộ khẩu.v.v…;

  + Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/ tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng; Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” được phê duyệt theo Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ;

  + Tập trung tuyên truyền về Đề án “Phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2025” với mục tiêu “Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và hoạt động của các doanh nghiệp thông qua việc áp dụng công nghệ thông tin và truyền thông để hỗ trợ giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề được người dân, doanh nghiệp quan tâm như: giao thông, y tế, giáo dục...; đảm bảo mọi người dân được hưởng thụ các dịch vụ công một cách nhanh chóng, thuận tiện”;

+ Phổ biến, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng đô thị thông minh như: giám sát camera, giám sát báo chí, giám sát dịch vụ hành chính, dịch vụ cảnh báo mạng lưới đô thị thông minh...đặc biệt chú trọng tuyên truyền về ứng dụng dịch vụ phản ánh hiện trường để người dân hiểu và tham gia thực hiện.         

-  Xây dựng các nội dung về tuyên truyền CCHC lồng ghép vào nội dung phổ biến giáo dục pháp luật;

- Thực hiện việc in ấn, phát hành tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền CCHC;

- Xây dựng chuyên mục CCHC và thường xuyên cập nhật tin bài về CCHC lên trang thông tin điện tử Sở, Chuyên trang Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp của tỉnh; nâng cao hiểu biết về trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc giải quyết các TTHC đối với nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình CCHC; hệ thống các văn bản luật, văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tư pháp./.

 

Tập tin đính kèm:
Ngọc Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.264.713
Lượt truy cập hiện tại 2.519