Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Sở Tư pháp Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020
Ngày cập nhật 23/12/2019

Ngày 17 tháng 12 năm 2019, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 2178/KH-STP về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020.

 

Theo đó, Kế hoạch nhằm tăng cường nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện cải cách hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về công tác cải cách hành chính nhà nước, cải cách thủ tục hành chính góp phần tham gia giám sát quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, duy trì và cải thiện vị trí xếp hạng của tỉnh Thừa Thiên Huế nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về thực hiện cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả tuyên truyền cải cách hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng và trang thông tin điện tử của Sở.

Yêu cầu đề ra của Kế hoạch là  triển khai công tác tuyên truyền thiết thực, hiệu quả theo tiến độ thời gian đề ra; phổ biến nội dung cải cách hành chính kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, rộng khắp; thực hiện công tác tuyên truyền phải gắn với nội dung Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016- 2020 và Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của tỉnh đã được phê duyệt. Tập trung tuyên truyền Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 20 tháng 7 năm 2016 của Tỉnh ủy và Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU về việc đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016- 2020 đến cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân; Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 25 tháng 4 năm 2016 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng và cơ quan hành chính nhà nước; tăng cường lực lượng tham gia công tác tuyên truyền; đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền; kết hợp công tác tuyên truyền về CCHC lồng ghép với việc phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; chú trọng công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá định kỳ và rút kinh nghiệm việc tổ chức triển khai nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền cải cách hành chính tại Sở.

Các nội dung cần thực hiện để Kế hoạch đạt kết quả, gồm:

-  Xây dựng tin, bài tuyên truyền, phổ biến cải cách hành chính đăng tải trên Trang thông tin điện tử  Sở, Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh và hệ thống đài truyền thanh - truyền hình các huyện, thị xã, thành phố: Tuyên truyền về các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính: Tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 ban hành tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ và Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016 – 2020; những kết quả đạt được của các ngành, các cấp địa phương trong việc thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021…; Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 20 tháng 7 năm 2016 của Tỉnh ủy và Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU về việc đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016- 2020; Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 25 tháng 4 năm 2016 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng và cơ quan hành chính nhà nước; Chỉ thị số 26-CT/UBND của UBND tỉnh ngày 17 tháng 10 năm 2016 về đẩy mạnh cải cách hành chính gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về  ban hành quy định khảo sát  lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan đơn vị; Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016- 2020 và Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của tỉnh; Quyết định số 55/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Ban hành quy chế phối hợp trong việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huê …; tuyên truyền vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của các cấp ủy, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội đối với nhiệm vụ triển khai công tác cải cách hành chính ở từng cấp, ngành, đơn vị, từng lĩnh vực, lấy lợi ích và sự hài lòng của người dân làm thước đo cho hiệu quả công tác cải cách hành chính; phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong tiến trình đổi mới, phát triển theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, kết hợp với nội dung cải cách hành chính; Trọng tâm là tuyên truyền về tình hình triển khai Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật….; phổ biến nội dung liên quan kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể trong triển khai, thực hiện công cuộc cải cách hành chính nhà nước như: Chương trình cải cách tổng thể, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách về chế độ công vụ, về tài chính công từng giai đoạn và hàng năm; công tác kiểm soát thủ tục hành chính và việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; tình hình, kết quả triển khai cải cách công vụ, công chức. Các quy định của pháp luật về quản lý, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống hành chính; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công vụ, nhiệm vụ, đặc biệt là trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức; các mô hình thí điểm trong quá trình cải cách hành chính; các điển hình tiên tiến trong thực hiện cải cách hành chính tại các sở, ngành, đơn vị, địa phương các cấp và những vấn đề nổi cộm, bức xúc xảy ra trong công tác cải cách hành chính; tuyên truyền việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, một cửa điện tử giữa các cơ quan hành chính cấp tỉnh, giữa cấp huyện với cấp xã trên địa bàn tỉnh; vị trí, vai trò, mục đích và hoạt động của các Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã;  quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong mối quan hệ với cơ quan hành chính nhà nước; trách nhiệm của cán bộ công chức trong giải quyết công việc của người dân; tuyên truyền nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR index), chỉ số PCI, ICT nhằm hướng đến mục tiêu tỉnh Thừa Thiên Huế luôn nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về thực hiện cải cách hành chính, các Chỉ số PCI, ICT của tỉnh xếp ổn định trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu của cả nước; phổ biến các vấn đề cần biết liên quan các bước thực hiện thủ tục hành chính, chú trọng một số lĩnh vực chủ yếu như: đất đai, đầu tư, đăng ký kinh doanh; cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, nhà ở, hộ tịch, hộ khẩu..v.v; tăng cường tuyên truyền tình hình triển khai mô hình chính quyền điện tử trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ và Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, giai đoạn 2016-2020; tập trung tuyên truyền về Đề án “Phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2025” với mục tiêu “Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và hoạt động của các doanh nghiệp thông qua việc áp dụng công nghệ thông tin và truyền thông để hỗ trợ giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề được người dân, doanh nghiệp quan tâm như: giao thông, y tế, giáo dục…; đảm bảo mọi người dân được hưởng thụ các dịch vụ công một cách nhanh chóng, thuận tiện”. Phổ biến, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng đô thị thông minh như: giám sát camera, giám sát báo chí, giám sát dịch vụ hành chính, dịch vụ cảnh báo mạng lưới đô thị thông minh…đặc biệt chú trọng tuyên truyền về ứng dụng dịch vụ phản ánh hiện trường để người dân hiểu và tham gia thực hiện;

  -  Xây dựng các nội dung về tuyên truyền cải cách hành chính lồng ghép vào nội dung phổ biến giáo dục pháp luật;

- Thực hiện việc in ấn, phát hành tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền cải cách hành chính;

- Xây dựng chuyên mục cải cách hành chính và thường xuyên cập nhật tin bài về cải cách hành chính lên trang thông tin điện tử Sở;

-Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp của tỉnh; nâng cao hiểu biết về trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc giải quyết các thủ tục hành chính đối với nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình cải cách hành chính; hệ thống các văn bản luật, văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tư pháp.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.264.244
Lượt truy cập hiện tại 2.391