Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 22/01/2024

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018 - 2022” trên địa bàn tỉnh ban hành Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 14/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện, đạt được những kết quả tích cực, từng bước khắc phục những hạn chế, bất cập trong tổ chức thi hành pháp luật. Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án, tạo tiền đề cho sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động tổ chức thi hành pháp luật, ngày 15/12/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 13520/UBND-CCHC, theo đó đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, địa phương chỉ đạo thực hiện 06 nội dung chủ yếu sau:

 

Một là, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, chất lượng và có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1020/QĐ-BTP ngày 08/5/2018 của Bộ Tư pháp và Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 14/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Hai là, tiếp tục thực hiện rà soát, đơn giản hóa và công khai quy trình, thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị và trên Cổng/Trang thông tin điện tử của Sở, ngành và địa phương; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của người dân và doanh nghiệp.

Ba là, kịp thời, chủ động tiếp nhận, xử lý thông tin của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nói chung, cộng đồng doanh nghiệp nói riêng phản ánh về những vụ việc cụ thể, những vấn đề “nóng”, được dư luận quan tâm trong thực tiễn đời sống xã hội để đề xuất giải pháp, phản ứng chính sách kịp thời và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Bốn là, quan tâm kiện toàn tổ chức, biên chế công chức làm công tác pháp chế nói chung và theo dõi tình hình thi hành pháp luật nói riêng.

Năm là, bố trí đủ kinh phí hằng năm phục vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật trên cơ sở hướng dẫn tại Thông tư số 338/2016/TT-BTP ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật; Thông tư số 42/2022/TT-BTC ngày 06/7/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 338/2016/TT-BTC và Công văn số 1731/UBND-TC ngày 06/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kinh phí bảo đảm cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Sáu là, quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh và các văn bản hướng dẫn của Sở Tư pháp về công tác này.

Trong thời gian Bộ Tư pháp nghiên cứu, xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2025 - 2030” thì việc ban hành văn bản về thực hiện công tác tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh là kịp thời và cần thiết để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

 

Văn Hóa
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 19.518.965
Lượt truy cập hiện tại 809