Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Hướng dẫn phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9
Ngày cập nhật 30/09/2020

Ngày 16 tháng 9 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công văn số 8388/UBND-TTr về việc phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và triển khai một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

 

Theo đó, các cơ quan, địa phương tăng cường tổ chức phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và bằng các hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, tình hình thực tiễn. Trong đó, các cơ quan được giao nhiệm vụ tham mưu quản lý Nhà nước về các lĩnh vực được quy định trong các Luật cần thực hiện đăng tải, cập nhật toàn văn nội dung văn bản luật do cơ quan tham mưu quản lý Nhà nước trên Cổng/ Trang Thông tin điện tử và các hình thức thích hợp khác; tổ chức phổ biến pháp luật bằng những hình thức phù hợp; hướng dẫn, xác định nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến văn bản luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn,... Trong quá trình tổ chức phổ biến, thông tin, truyền thông về nội dung các văn bản, cần nắm bắt và phản ánh kịp thời cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về ý kiến của Nhân dân, phản ánh của dư luận xã hội đối với tính khả thi, hiệu quả, phù hợp của văn bản trên thực tế; tổ chức phổ biến, kịp thời định hướng thông tin về những vấn đề nóng, được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận trong thực hiện các văn bản pháp luật mới ban hành. Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh cập nhật, biên soạn tin bài giới thiệu nội dung của các Luật, Nghị quyết trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thừa Thiên Huế để thông tin, tuyên truyền; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các Sở, ngành, địa phương triển khai tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết với nội dung, hình thức phù hợp với địa bàn, đối tượng, tình hình thực tiễn; chỉ đạo, hướng dẫn công tác bồi dưỡng, tập huấn về các luật mới cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật,...

Tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.  

Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện, tình hình thực tiễn, chủ động phổ biến, thông tin các nội dung dưới đây bằng hình thức linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, đảm bảo tính thực chất, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn: các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trở lại; Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động luật sư và các văn bản pháp luật có liên quan; Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật và các văn bản liên quan; Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại,...

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.276.103
Lượt truy cập hiện tại 2.197