Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2021
Ngày cập nhật 13/04/2021

Ngày 07 tháng 4 năm 2021, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 626/KH-STP về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2021. Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho những người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn, góp phần nâng cao kiến thức pháp luật cho người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng dân cư và toàn xã hội về chủ trương, chính sách giảm nghèo của Nhà nước; 100% người thuộc hộ nghèo, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo có nhu cầu trợ giúp pháp lý đều được đáp ứng

          Kế hoạch để ra một số nội dung như sau:

- Đẩy mạnh lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đặc biệt là các chính sách trợ giúp của Nhà nước cho những người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

- Truyền thông về hoạt động trợ giúp pháp lý và quyền được trợ giúp pháp lý của người thuộc hộ nghèo, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo trên Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp và Trang Thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

- Thực hiện có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo hiểu biết quyền, nghĩa vụ của mình, chủ động tiếp cận các chính sách trợ giúp của Nhà nước, vươn lên thoát nghèo.

- Đẩy mạnh trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng cần được trợ giúp xã hội khác.

- Hỗ trợ nâng cao năng lực cho các câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý, cán bộ tư pháp cấp xã, tổ hòa giải.

Kế hoạch giao Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Trung tâm Trợ giúp pháp lý chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ theo Mục II của Kế hoạch; Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; các phòng, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện định kỳ (báo cáo 06 tháng trước ngày 10/6/2021; báo cáo tổng kết năm trước ngày 20/11/2021) qua phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.264.386
Lượt truy cập hiện tại 2.421