Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Triển khai thực hiện hoạt động chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 25/03/2021

Ngày 13 tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 87/KH-UBND về triển khai thực hiện hoạt động chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp nhằm thực hiện hoạt động chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên địa bàn tỉnh trong năm 2021; phân công rõ trách nhiệm, xác định thời gian hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp. Yêu cầu việc triển khai thực hiện hoạt động chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Các cơ quan, đơn vị được phân công nhiệm vụ có trách nhiệm tích cực, chủ động, phối hợp tốt để hoàn thành các nội dung nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này đúng thời gian, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Kế hoạch đề ra các nội dung để triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

- Đăng ký tài khoản cấp cao: đăng ký với Văn phòng Chính phủ để sử dụng thiết bị chứng thư số của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh làm tài khoản quản trị cấp cao của tỉnh để đăng ký tài khoản cơ quan nhà nước trên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo hướng dẫn tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Công văn số 5438/VPCP-KSTT ngày        06/07/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

- Rà soát điều kiện trang thiết bị, như: hạ tầng mạng, máy tính, máy quét văn bản (scan), chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng … tại Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố Huế và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh để thực hiện hoạt động chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.

- Đăng ký danh sách người dùng: đối với các đơn vị đáp ứng các điều kiện để triển khai thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính thì đăng ký danh sách người dùng bao gồm: Công chức thực hiện công việc tạo mới văn bản chứng thực (cán bộ tiếp nhận); Công chức thực hiện công việc ký bản chứng thực (lãnh đạo UBND các phường, xã, thị trấn, các Phòng Tư pháp); Công chức thực hiện việc cấp số và đóng dấu văn bản chứng thực (văn thư UBND phường, xã, thị trấn, các Phòng Tư pháp).

- Khởi tạo tài khoản cấp 1, 2 và phân quyền thực hiện: căn cứ vào Danh sách đăng ký tài khoản của các cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện phân quyền cho công chức, viên chức tiếp nhận, xử lý hồ sơ dịch vụ công trực tuyến “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” trên Cổng dịch vụ công Quốc gia (theo hướng dẫn tại khoản 3.3 Phụ lục 2 kèm theo Công văn số 5438/VPCP-KSTT).

- Ban hành Tài liệu hướng dẫn: xây dựng và ban hành Tài liệu hướng dẫn sử dụng, cách xử lý hồ sơ điện tử từ bản chính.

- Ban hành Quy trình ISO: triển khai thực hiện việc chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.

- Tiến hành tập huấn cho người thực hiện công tác cấp bản sao điện tử từ bản chính trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện cấp bản sao điện tử từ bản chính: Phòng Tư pháp và UBND các xã, phường, thị trấn đã đăng ký thực hiện tiến hành sử dụng Cổng dịch vụ công Quốc gia để thực hiện dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.

- Tuyên truyền việc thực hiện cấp bản sao điện tử từ bản chính đến cán bộ, công chức, người dân phù hợp, hiệu quả qua nhiều kênh, như: trên Trang thông tinh điện tử của các Sở, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các cấp; qua loa phát thanh, lồng ghép tại các cuộc họp thôn, tổ dân phố …/.

 

Ngọc Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.264.527
Lượt truy cập hiện tại 2.458