Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Kế hoạch thực hiện tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021 của tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 19/10/2019

Ngày 07 tháng 9 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 208/KH-UBND thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”.

 

Kế hoạch nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử, tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp, ứng yêu cầu phát triển của xã hội góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân.

Kế hoạch hướng đến một số mục tiêu cụ thể, như: Năm 2019, xây dựng Chuyên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh trên cơ sở nâng cấp trang Thông tin điện tử cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; Chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật của các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trên cơ sở nâng cấp trang Thông tin điện tử của Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương; liên kết, chia sẻ, cập nhật đầy đủ thông tin về pháp luật đồng bộ, thống nhất trên toàn tỉnh. Năm 2020, nâng cấp Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh để cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin về pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; liên kết, chia sẻ với Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp. Năm 2021, phấn đấu xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu phổ biến, giáo dục pháp luật, các sản phẩm có nội dung số hóa, các phần mềm phổ biến, giáo dục pháp luật; gia tăng sự tương tác, trao đổi, chia sẻ thông tin đa chiều giữa cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp qua hình thức đối thoại trực tuyến, các hình thức phổ biến pháp luật phù hợp khác. Huy động rộng rãi mạng viễn thông, mạng xã hội tham gia phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai tám nội dung chủ yếu, gồm:

- Thông tin, truyền thông, hướng dẫn khai thác, sử dụng Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của cả nước do Bộ Tư pháp xây dựng trên cơ sở nâng cấp Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật hiện có thuộc Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.

- Xây dựng, nâng cấp Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở nâng cấp, tích hợp vào Trang thông tin điện tử của Cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

- Tích hợp Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh vào Trang thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương.

- Xây dựng chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật vào Trang thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương.

- Xây dựng các chương trình, sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm phổ biến, giáo dục pháp luật để đăng tải trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia.

- Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật khác trên mạng xã hội, các diễn đàn trực tuyến, mạng viễn thông, sóng phát thanh, truyền hình, mạng lưới thông tin cơ sở.

- Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tin học cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Kế hoạch nêu rõ năm nhóm giải pháp thực hiện, bao gồm các nhóm giải pháp về nguồn nhân lực, tài chính; kỹ thuật; truyền thông; thể chế; các giải pháp khác./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.892.526
Lượt truy cập hiện tại 33