Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
Ngày cập nhật 20/02/2019

Nhằm đánh giá kết quả triển khai, tổ chức thực hiện các Luật, văn bản của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân ở cơ sở và tháo gỡ những vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện công tác, ngày 23 tháng 01 năm 2019, Ủy ban nhân tỉnh ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND về kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019.

 

Theo đó, nội dung kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; công tác triển khai Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 19/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2021; các Đề án về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện; bảo đảm kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện chính sách xã hội hóa, huy động nguồn lực xã hội tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; mô hình mới, hình thức, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả; công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tự kiểm tra của các sở, ngành, đoàn thể và địa phương và giám sát của các cơ quan dân cử đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; đề xuất, kiến nghị giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Nội dung kiểm tra công tác hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật: Thực hiện các nhiệm vụ theo Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; tình hình thực hiện hòa giải ở cơ sở và đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; thực trạng của địa phương so với chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật; mô hình, biện pháp nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, chất lượng thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật; tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; đề xuất, kiến nghị giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, hiệu quả xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Về hình thức kiểm tra:

- Tự kiểm tra theo các nội dung kiểm tra

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tiến hành tự kiểm tra theo các nội dung tại Kế hoạch đối với cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Thời kỳ kiểm tra: Năm 2019.

- Tổ chức Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tại một số sở, ngành, địa phương.

+ Đối tượng kiểm tra: Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, Sở Y tế, Tỉnh đoàn, huyện Quảng Điền, huyện Phú Vang (đối với huyện Quảng Điền và huyện Phú Vang, mời thêm 01 xã và 01-02 Tổ hòa giải ở cơ sở cùng tham gia làm việc với Đoàn kiểm tra).

+ Thời gian: Quý III năm 2019.

+ Thành phần Đoàn kiểm tra

Trưởng đoàn: Ông Phan Văn Quả, Phó Chủ tịch Hội đồng.

Thành viên Đoàn: Thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh thuộc các cơ quan: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Hội Luật gia tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Về cách thức kiểm tra:

- Đối với tự kiểm tra: Căn cứ vào nội dung kiểm tra, các sở, ngành, đoàn thể, địa phương chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức tự kiểm tra và gửi Báo cáo kết quả tự kiểm tra về Sở Tư pháp - cơ quan thường trực Hội đồng trước ngày 15/11/2019 để tổng hợp kết quả báo cáo Hội đồng.

- Đối với kiểm tra tại các cơ quan cấp tỉnh: Đoàn kiểm tra làm việc với đại diện lãnh đạo đơn vị được kiểm tra để nghe báo cáo, trao đổi, thảo luận, đánh giá về các nội dung kiểm tra.

- Đối với kiểm tra tại cấp huyện: Đoàn kiểm tra làm việc với đại diện Lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện; đại diện một số đơn vị cấp xã và Tổ hòa giải ở cơ sở.

- Sau khi kết thúc kiểm tra, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh có thông báo kết luận kiểm tra đối với từng đơn vị; đồng thời báo cáo kết quả kiểm tra với Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Tiên An
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.733.311
Lượt truy cập hiện tại 105