Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2019
Ngày cập nhật 20/02/2019

Thực hiện Quyết định số 3072/QĐ-BTP ngày 24/12/2018 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2019, ngày 31/01/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2019. Theo đó, xác định lĩnh vực trọng tâm năm 2019 là lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

 

Kế hoạch đã xác định 05 hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật cần thực hiện, bao gồm:

Một là, ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Hai là, xây dựng và ban hành Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Ba là, tổ chức thu thập, xử lý thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Bốn là, kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Năm là, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Tại Kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: Các sở, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện trong phạm vi quản lý nhà nước được giao có trách nhiệm: Bám sát Kế hoạch này để kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sở, ngành, địa phương mình; Bố trí cán bộ, kinh phí và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật hiệu quả, đúng pháp luật; Công bố công khai kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trừ các nội dung thuộc bí mật công tác, bí mật nhà nước; Tổng hợp kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trong Báo cáo chung về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 của Sở, ngành, cơ quan, địa phương mình gửi về Sở Tư pháp trước ngày 01/10/2019 để tổng hợp, xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

Việc tổ chức thực hiện hiệu quả 05 hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật nêu trên nhằm xem xét, đánh giá khách quan thực trạng thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động để kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật cũng như tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh./.

 

Văn Hóa
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.733.374
Lượt truy cập hiện tại 120