Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Chiến lược, QH, KH
Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 296/KH-UBND thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công...
Ngày  31 tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 294/KH-UBND về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo...
Ngày 12 tháng 01 năm 2021, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 87 /STP-KH triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng,...
Ngày 29 tháng 01 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND về tổ chức thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người,...
Ngày 02 tháng 02 năm 2021, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 233/STP-KH về tổ chức thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt...
Ngày 04 tháng 02 năm 2021, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 245/STP-KH về phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2022....
Ngày 02 tháng 02 năm 2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 09/KH-BCĐ về triển khai công tác...
Ngày 06 tháng 02 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND công tác về người Việt Nam ở nước ngoài năm 2021.  
Để triển khai và thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân...
Để đảm bảo thường xuyên, kịp thờitrong việc triển khai thực hiện có hiệu quả công tác rà soát, hệ thống hóavăn bản quy phạm pháp luật trên địa...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.454.131
Lượt truy cập hiện tại 1.047