Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Phê duyệt quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của ngành Tư pháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Ngày cập nhật 10/02/2022

Ngày 28 tháng 01 năm 2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 2070/QĐ-TTg ngày 08/12/2021 của Thủ tướng Chính về phê duyệt quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của ngành Tư pháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

 

Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2070/QĐ-TTg, nâng cao chất lượng dịch vụ công, đáp ứng tốt nhu cầu của các tổ chức, cá nhân. Đơn vị sự nghiệp công lập giữ vai trò chủ đạo, then chốt trong thị trường dịch vụ sự nghiệp công; cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu có chất lượng ngày càng cao. Bố trí hợp lý nguồn lực ngân sách nhà nước dành cho hoạt động dịch vụ sự nghiệp công; bảo đảm tổ chức bộ máy tinh gọn, đồng bộ, tạo đột phá trong quản lý, từng bước giảm dần sự hỗ trợ của ngân sách nhà nước đối với hoạt động của đơn vị sự nghiệp. Tăng cường phân cấp và thực hiện trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao hơn cho các đơn vị sự nghiệp công lập đồng bộ cả về tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhân lực, tài chính có tính đến đặc điểm từng loại hình đơn vị, khả năng, nhu cầu thị trường và trình độ quản lý nhằm thúc đẩy các đơn vị sự nghiệp công phát triển lành mạnh, bền vững.

- Giai đoạn 2022 – 2025: Duy trì Phòng Công chứng số 1, Phòng Công chứng số 2, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp. Các đơn vị thực hiện cơ chế tự đảm bảo chi thường xuyên giai đoạn 2022 - 2025 theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Đồng thời, quý IV/2025 xây dựng phương án chuyển đổi hoạt động từ cơ chế tự đảm bảo chi thường xuyên sang cơ chế tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư giai đoạn 2026-2030 theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ đối với Phòng Công chứng số 1, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý: Duy trì Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thuộc Sở Tư pháp để cung ứng dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý theo Luật Trợ giúp pháp lý. Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước được Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên.

- Giai đoạn 2026 – 2030: Triển khai thực hiện cơ chế tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ đối với Phòng Công chứng số 1, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp để giữ vai trò chủ đạo trong cung ứng dịch vụ công chứng, đấu giá tài sản.

Tiếp tục thực hiện cơ chế tự đảm bảo chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ đối với Phòng Công chứng số 2 thuộc Sở Tư pháp. Quý IV/2030, xây dựng phương án chuyển đổi hoạt động từ cơ chế tự đảm bảo chi thường xuyên sang cơ chế tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư đối với Phòng Công chứng số 2 trong giai đoạn tiếp theo.

Đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý: Thực hiện như giai đoạn 2022 – 2025./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 18.981.967
Lượt truy cập hiện tại 221