Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Sở Tư pháp Thừa Thiên Huế ban hành Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về công chứng, chứng thực tại Văn phòng Công chứng Hồ Phi Hùng
Ngày cập nhật 08/11/2021

Thực hiện Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra, Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, kế hoạch thanh tra năm 2021 đã được phê duyệt, từ ngày 20/8/2021 đến hết ngày 16/9/2021, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 112/QĐ-STP ngày 26/7/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp đã thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về công chứng, chứng thực tại Văn phòng Công chứng Hồ Phi Hùng.

 

Phạm vi thanh tra là việc chấp hành các quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực của Công chứng viên; về tổ chức và hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng tại Văn phòng Công chứng Hồ Phi Hùng từ ngày 21/5/2019 đến hết ngày 31/12/2020. Thông qua hoạt động thanh tra, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công chứng, chứng thực; đồng thời phòng ngừa, phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có); chấn chỉnh, uốn nắn các sai sót, sơ xuất trong hoạt động hành nghề của Công chứng viên; tổ chức và hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng là đối tượng thanh tra (nếu có); phát hiện các sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền có biện pháp khắc phục, điều chỉnh, nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện hành và thực hiện tốt các quy định về cải cách thủ tục hành chính,

Kết thúc thanh tra tại Văn phòng Công chứng Hồ Phi Hùng, trên cơ sở kết quả báo cáo của Đoàn Thanh tra, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Kết luận thanh tra số 2080/KL-STP ngày 03/11/2021 việc chấp hành pháp luật về công chứng, chứng thực tại Văn phòng Công chứng Hồ Phi Hùng. Thực hiện quy định về công khai Kết luận thanh tra, Sở Tư pháp đăng tải toàn văn kết luận thanh tra trên Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp.

 

Thủy Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 18.982.683
Lượt truy cập hiện tại 606