Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020 - 2024
Ngày cập nhật 07/04/2020

Nhằm triển khai thống nhất các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, nâng cao nhận thức và tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; giúp doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có hiệu quả; phòng, chống các rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp.

 

Ngày 31 tháng 3 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 863/QĐ-UBND  về chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020 – 2024. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2020.

Theo đó, các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; không phân biệt hình thức sở hữu, hình thức tổ chức và lĩnh vực hoạt động sẽ được hỗ trợ từ Chương trình.

Chương trình được thực hiện với các nội dung chính sau:

1. Hoạt động cung cấp thông tin pháp luật, chính sách của ngành, lĩnh vực, địa phương liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa (nếu có): Xây dựng, duy trì, rà soát và cập nhật cơ sở dữ liệu pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; biên soạn sách, tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, hướng dẫn nghiệp vụ; xây dựng các tình huống pháp lý để doanh nghiệp nghiên cứu, tham khảo để áp dụng trong thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp.

2. Cập nhật dữ liệu về Bản án, Quyết định của Tòa án nhân dân; Phán quyết của Trọng tài thương mại; Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; Quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp

Cập nhật và đăng tải các Bản án, Quyết định của Tòa án nhân dân; Phán quyết, Quyết định của Trọng tài thương mại; Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; Quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp được phép công khai, có hiệu lực thi hành mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là một bên có liên quan lên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

3. Hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật, bao gồm bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho mạng lưới tư vấn viên pháp luật

4. Hoạt động tư vấn pháp luật, bao gồm đối thoại, giải quyết các vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp và các hoạt động tư vấn pháp luật khác phù hợp với các quy định của pháp luật trên cơ sở nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa và nguồn lực theo quy định của pháp luật

Trên cơ sở các nội dung của Chương trình, Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

- Sở Tư pháp là cơ quan đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình; tổng hợp kết quả thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh, báo cáo Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

- Các sở, ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các đơn vị có liên quan trong phạm vi chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Chương trình; Báo cáo kết quả hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa liên quan đến lĩnh vực quản lý về Sở Tư pháp khi có yêu cầu của Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Thủy Phương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.264.597
Lượt truy cập hiện tại 2.475