Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Kế hoạch hoạt động của Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
Ngày cập nhật 14/01/2020

Ngày 06 tháng 01 năm 2020, Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật (gọi tắt là Hội đồng) ban hành kế hoạch hoạt động năm 2020 (Kế hoạch số 55/KH-HĐPH).

 

Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ chủ yếu, như: Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020; tư vấn xây dựng, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới; nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật (Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 quy định Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, truyên truyền viên pháp luật;...).

Tư vấn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nhiệm vụ: Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 19/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2021; Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật.

 Tư vấn định hướng phổ biến chính sách, pháp luật bằng các hình thức phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, bám sát nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 theo nhiệm vụ công tác trọng tâm của từng cơ quan và nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tập trung vào các luật, pháp lệnh, văn bản mới thông qua năm 2019 và năm 2020;   các quy định pháp luật, dự thảo chính sách, pháp luật có nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, trọng tâm là các lĩnh vực: Cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; hỗ trợ khởi nghiệp; khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng, chống cháy nổ; an toàn giao thông đường bộ; pháp luật về biển, đảo; vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; các điều ước quốc tế ký kết giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới; các điều ước quốc tế về biển mà Việt Nam là thành viên...

Thực hiện đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo Thông tư số 03/2018/TT-BTP; hướng dẫn tổ chức triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 đi vào chiều sâu, thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan, địa phương; Chỉ đạo việc kiểm tra, rà soát, kiện toàn, bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, truyên truyền viên pháp luật và Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật được ban hành kèm theo Quyết định số 3147/QĐ-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tư pháp

Tổ chức Cuộc thi Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật giỏi toàn quốc về pháp luật phòng, chống tham nhũng; tổ chức tập huấn, biên soạn tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, tài liệu pháp luật; theo dõi, kiểm tra nắm bắt tình hình thực tế và hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

Hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức giảng dạy, học tập môn học pháp luật và giáo dục công dân, đồng thời thực hiện có chất lượng các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp; hưởng ứng, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đủ điều kiện tích cực dự thi Vòng bán kết và Vòng chung kết Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật “Pháp luật học đường”.

Tổng kết thực hiện Chương trình phối hợp số 05-CTr/CCTP-PBGDPL ngày 15/4/2016 của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Tỉnh ủy và cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp giai đoạn 2015-2020, trọng tâm là chính sách, quy định mới thể hiện chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp...

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.846.251
Lượt truy cập hiện tại 332