Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” năm 2020
Ngày cập nhật 14/01/2020

Ngày 26 tháng 12 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 271/KH-UBND thực hiện  Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” năm 2020 (sau đây gọi là Đề án).

 

Theo đó, năm 2020 sẽ tiếp tục triển khai các nội dung nhằm hoàn thành Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh, góp phần tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Các nhiệm vụ chủ yếu gồm: Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện Đề án năm 2020; rà soát, nghiên cứu về thể chế để đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp về kỹ thuật của Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và Chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật của các Sở, ngành, địa phương bảo đảm theo yêu cầu của Đề án; rà soát và tích hợp nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật đã có vào Trang thông tin điện tử, phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và Chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật của các Sở, ngành, địa phương; xây dựng nội dung của Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và và Chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật của các Sở, ngành, địa phương; kiểm tra việc thực hiện Đề án.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.846.251
Lượt truy cập hiện tại 305