Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Hội nghị chuyên đề "Kết quả và kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày cập nhật 05/11/2019

Ngày 31 tháng 10 năm 2019, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Tỉnh ủy phối hợp với Thành ủy Huế tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kết quả và kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2015 của Chính Phủ”.

 

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Việc thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang đã đi vào nền nếp, thực hiện đầy đủ theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP. Qua đó tạo sự chuyển biến rõ nét trong phát huy dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. 100% đơn vị đã xây dựng Quy chế thực hiện dân chủ trong cơ quan; nhiều quy chế, quy ước dân chủ được chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp với Nghị định số 04/2015/NĐ-CP. Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện các biện pháp công khai, minh bạch các chế độ, chính sách, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ quan, quản lý đất đai, mua sắm tài sản công, tuyển dụng, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức, …kê khai minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định. Hoạt động của công đoàn cơ sở từng bước được phát huy. Giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế hoạt động, quy chế dân chủ ở cơ sở của cơ quan; kỷ luật, kỷ cương trong chấp hành nhiệm vụ phân công; công khai kinh phí hoạt động của cơ quan; tạo điều kiện cho cán bộ, công chức giám sát phòng chống tham nhũng, lãng phí. Việc phát huy dân chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hôi, bảo đảm quốc phòng, an ninh; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được nâng cao chất lượng, chú trọng thông tin về các lĩnh vực của đời sống xã hội thông qua bản tin pháp luật, tài liệu tuyên truyền, bản tin Thành phố Huế, Đài Truyền thanh…., mỗi năm phát hành trên 20.000 bản tin; phát sóng truyền thanh thường xuyên 2 giờ/ngày trên hệ thống truyền thanh của thành phố phổ biến về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nội dung quy chế dân chủ ở tất cả các loại hình cơ sở.

      Hội nghị tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại địa phương, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn như: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường; thực hiện tốt sự phối hợp giữa Mặt trận, các đoàn thể và chính quyền trong việc tổ chức thực hiện nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP….                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

      Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Thành ủy Huế trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị định số 04/2015/NĐ-CP; đồng thời đề nghị địa phương cần phát huy dân chủ gắn với cải cách hành chính và chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, xử lý nghiêm minh đối với các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, xem xét, đánh giá kết quả thực hiện; khen thưởng và động viên kịp thời; tạo phong trào sâu rộng, có hiệu quả ở từng loại hình cơ sở./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.020.325
Lượt truy cập hiện tại 2.546