Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Kế hoạch thực thi hiệu quả Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban nhân quyền Liên Hợp quốc
Ngày cập nhật 01/11/2019

Ngày 23 tháng 10 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 230/KH-UBND tăng cường thực thi hiệu quả Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban nhân quyền Liên Hợp quốc (gọi tắt là Công ước ICCPR).

 

Kế hoạch nhằm xác định rõ nội dung công việc và lộ trình thực hiện nhiệm vụ trong triển khai các quy định của Công ước ICCPR và khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc thuộc thẩm quyền của địa phương, góp phần nâng cao sự hưởng thụ của người dân về các quyền dân sự và chính trị phù hợp với Hiến pháp, pháp luật và điều kiện kinh tế - xã hội; bảo đảm các yêu cầu đối ngoại, đối nội, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao vai trò, trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan và tăng cường hiệu quả hoạt động phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình triển khai, đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả toàn diện và đồng bộ.

Có 03 nhiệm vụ và giải pháp chính được triển khai, gồm:

Một là, tiếp tục rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền hoàn thiện khuôn khổ pháp luật nhằm thực hiện Công ước ICCPR: Rà soát, đánh giá tính tương thích giữa quy định của các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh với Công ước ICCPR trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Nghiên cứu đề xuất hoàn thiện khuôn khổ pháp luật nhằm đảm bảo tính tương thích với các quy định của Công ước ICCPR, bao gồm các quy định về hạn chế quyền, chống phân biệt đối xử và các quy định khác.

Hai là, tiếp tục nâng cao hiệu quả thực thi các quy định pháp luật về quyền dân sự và chính trị: Ban hành và bảo đảm nguồn lực thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động quốc gia để xóa bỏ định kiến, phân biệt đối xử đối với phụ nữ (nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong mọi lĩnh vực và xóa bỏ bạo lực giới) và các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, trong đó lưu ý nhóm người khuyết tật, trẻ em, người dân tộc thiểu số, cộng đồng người Đồng tính - song tính - chuyển giới - liên giới (LGBTI), người nhiễm HIV/AIDS.

Nâng cao hiệu quả tiếp nhận khiếu nại, tố cáo theo hướng thuận tiện, an toàn và tăng tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến các vi phạm quyền dân sự và chính trị của các cá nhân để đảm bảo tốt hơn quyền khiếu nại, tố cáo.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả thi hành các quyền dân sự và chính trị trong hoạt động tố tụng hình sự.

Tăng cường hoạt động hỗ trợ bảo vệ các quyền dân sự và chính trị.

Nâng cao chất lượng hoạt động bồi thường, hỗ trợ cho nạn nhân của hành vi xâm phạm quyền dân sự và chính trị

Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, thống kê tình hình thi hành các quyền dân sự và chính trị.

Ba là, tiếp tục thúc đẩy các quyền dân sự và chính trị thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và đào tạo: Thực hiện tuyên truyền thành tựu pháp luật và kết quả bảo vệ báo cáo quốc gia thực thi Công ước lân thứ ba của Việt Nam.

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước ICCPR, các Bình luận chung, Báo cáo quốc gia lần thứ ba và tài liệu liên quan, Bản khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc.

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định của Công ước ICCPR nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ quản lý giáo dục, đội ngũ nhà giáo và người học.

Các cơ quan được giao nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức, thực hiện Kế hoạch phải bám sát và phù hợp với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quyền con người; phù hợp với các quy định của Hiến pháp năm 2013 và Chương VIII của Luật Điều ước quốc tế năm 2016. Bảo đảm quan hệ chặt chẽ và phối hợp đồng bộ giữa các Sở, ngành, cơ quan, địa phương có liên quan; kịp thời phản ánh, giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Kế hoạch./.

 

Nguyễn Thị Đào
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tin tổng hợp
 
Hoạt động phổ biến GDPL
 
Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Nhằm triển khai thực hiện quy định xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian từ ngày 06/6/2017 đến ngày 04/7/2017, Sở Tư pháp...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.454.047
Lượt truy cập hiện tại 1.038