Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019
Ngày cập nhật 13/03/2019

Để triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 kịp thời, hiệu quả, bảo đảm mục đích và yêu cầu đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1033/UBND-TP ngày 27 tháng 02 năm 2019 hướng dẫn các cơ quan, địa phương một số hoạt động triển khai thực hiện như sau:

 

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình, kế hoạch khác có liên quan của tỉnh, của địa phương. Trong tổ chức thực hiện, chú trọng đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; nghiên cứu, áp dụng hình thức, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật mới, có hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp thông tin pháp luật cho các nhóm đối tượng.

Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật theo quy định tại Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ Tư pháp quy định về Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật; nội dung bồi dưỡng theo Chương trình khung do Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 3147/QĐ-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2018.  

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021. Cần cụ thể hóa và có giải pháp hữu hiệu nhằm bảo đảm hoàn thành các mục tiêu cụ thể trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hướng đến hoàn thành mục tiêu tổng quát giai đoạn 2017-2021. Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu của Kế hoạch giai đoạn gắn liền với Kế hoạch cụ thể của năm.

- Các cơ quan chủ trì triển khai các Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật quán triệt, phổ biến nội dung Kế hoạch và các Đề án kèm theo bằng nhiều hình thức thích hợp. Có thể ban hành Kế hoạch triển khai riêng hoặc lồng ghép vào Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chung của ngành, địa phương.  

 - Chú trọng triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù theo quy định từ Điều 17 đến Điều 22 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù có thể ban hành riêng hoặc lồng ghép chung trong kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm của địa phương; tuy nhiên, phải bảo đảm yêu cầu về nội dung, hình thức phù hợp với đối tượng đặc thù.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp theo Chương trình phối hợp số 05-CTr/CCTP-PBGDPL ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Ban Nội chính Tỉnh ủy – Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp và Sở Tư pháp – Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp giai đoạn 2016-2020. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương và có thể lồng ghép trong các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đẩy mạnh xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định tại Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Tiếp tục triển khai các giải pháp theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4730/UBND-TP ngày 02 tháng 7 năm 2018 về thực hiện xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Xác định xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và là tiêu chí đánh giá hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ này của ngành, địa phương.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tin tổng hợp
 
Hoạt động phổ biến GDPL
 
Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Nhằm triển khai thực hiện quy định xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian từ ngày 06/6/2017 đến ngày 04/7/2017, Sở Tư pháp...
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.578.897
Lượt truy cập hiện tại 2.029