Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2019
Ngày cập nhật 15/01/2019

Ngày 10 tháng 01 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2019.

Kế hoạch nhằm mục đích tổ chức thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành đi vào cuộc sống; nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ hòa giải ở cơ sở, hòa giải viên và chất lượng hòa giải; thực hiện có hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở, tăng cường năng lực cho đội ngũ hòa giải viên; phấn đấu 90% các vụ việc tranh chấp theo quy định được hòa giải ở cơ sở, trong đó hòa giải thành đạt trên 80% các vụ việc được hòa giải.

Với yêu cầu tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở bám sát quy định của Luật hòa giải ở cơ sở, Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở; các nội dung, hoạt động đề ra phải bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm; phân công cụ thể trách nhiệm chủ trì, phối hợp của cơ quan, tổ chức; chú trọng lồng ghép, kết hợp với triển khai các chương trình, đề án, nhiệm vụ có liên quan để sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả; gắn công tác hòa giải ở cơ sở với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân.

Theo đó, đề ra những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như sau:

- Ban hành kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ năm 2019 và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện thường xuyên, kịp thời. Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện năm 2019 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế xây dựng kế hoạch và triển khai tại địa phương theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở cũng như phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ;

- Rà soát văn bản pháp luật hiện hành về hòa giải ở cơ sở thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan; thống kê, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ để hoàn thiện về thể chế trong công tác hòa giải ở cơ sở, tạo hành lang pháp lý thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ;

- Các cơ quan, địa phương tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa, mục đích của hoạt động hòa giải ở cơ sở và các quy định pháp luật liên quan bằng nhiều hình thức thích hợp nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, người dân về công tác này, qua đó thống nhất về nhận thức và góp phần tăng cường các biện pháp bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ;

- Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận, tổng hợp và hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc trong phạm vi thẩm quyền; đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền hướng dẫn, giải quyết vướng mắc theo thẩm quyền;

- Rà soát số lượng, thành phần các Tổ hòa giải ở cơ sở theo quy định tại khoản 1 Điều 12 của Luật hòa giải ở cơ sở, bảo đảm cho hoạt động hòa giải. Trên cơ sở kết quả rà soát và căn cứ quy định tại Điều 11 của Luật Hòa giải ở cơ sở về thôi làm hòa giải viên; Nghị quyết về thành lập, chia tách, sáp nhập thôn, tổ dân phố tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 7, khóa VII ngày 06 tháng 12 năm 2018, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn củng cố, kiện toàn các Tổ hòa giải;

- Căn cứ quy định tại Điều 9 Luật hòa giải ở cơ sở và khoản 2 Điều 4 Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế tổ chức tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hòa giải viên;

- Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở cho cấp huyện;

- Tiếp tục hướng dẫn thực hiện thủ tục yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở;

- Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức biên soạn, hỗ trợ tài liệu phục vụ công tác hòa giải ở cơ sở cho địa phương và các Tổ hòa giải ở cơ sở. Với vai trò là cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, tăng cường hỗ trợ các tài liệu tuyên truyền pháp luật do Hội đồng phát hành cho các Tổ hòa giải ở cơ sở;

- Kiểm tra, sơ kết, tổng kết, khen thưởng:

+ Xây dựng nội dung kiểm tra công tác hòa giải ở cơ sở thành một nội dung trong Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019;

+ Xem xét biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở trong tổng kết công tác năm 2019;

+ Việc thống kê, báo cáo thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2016/TT-BTP ngày 03 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu;

- Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức tổng kết 5 năm triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp./.

Tiên An
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.846.251
Lượt truy cập hiện tại 305