Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2017
Ngày cập nhật 25/12/2016

Ngày 13 tháng 12 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 184/KH-UBND về  xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2017.

Theo đó, Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ để xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước năm 2017, cụ thể như sau:

-  Đánh giá, sơ kết, tổng kết việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước;  

- Rà soát các quy định của pháp luật hiện hành về hương ước, quy ước và nội dung hương ước, quy ước trên địa bàn; tham mưu sửa đổi, bổ sung, thay thế những hương ước, quy ước vi phạm pháp luật, trái với đạo đức, truyền thống và thuần phong mỹ tục, bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013 và các luật mới được Quốc hội thông qua;

- Tham gia các hội thảo, tọa đàm góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Tăng cường quản lý Nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước;

- Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, đánh giá tình hình xây dựng và thực hiện hương ước: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, đánh giá tình hình xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn; chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các các cấp tham gia giám sát, phổ biến, vận động nhân dân thực hiện hương ước, quy ước gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và xây dựng nông thôn mới;

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Trong đó, chú trọng thẩm định, phê duyệt các bản hương ước, quy ước bảo đảm chất lượng, đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật, phù hợp với tinh thần bảo vệ quyền con người, quyền công dân của Hiến pháp năm 2013, Chỉ thị số 24/1998/CT-TTg; bố trí kinh phí phù hợp cho các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu triển khai công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn; chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn quan tâm hỗ trợ các làng, bản, thôn, Tổ dân phố xây dựng hương ước, quy ước đúng nội dung, hình thức, thủ tục theo quy định, đặc biệt cần huy động sự tham gia của người dân trên địa bàn góp ý dự thảo hương ước, quy ước; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp tổ chức thực hiện hương ước, quy ước, để hương ước, quy ước thật sự đi vào đời sống;

- Các nhiệm vụ khác: Trường hợp trong quá trình triển khai xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, các cơ quan Trung ương và cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ liên quan hoặc triển khai quy định về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước được sửa đổi, bổ sung, Sở Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện./.

Ngọc Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.284.658
Lượt truy cập hiện tại 2.632