Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Ngày cập nhật 25/10/2016

Ngày 21 tháng 10 năm 2016, Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức học tập, quán triệt các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 20 tháng 7 năm 2016 của Tỉnh ủy về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020. Tham dự Hội nghị có toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tư pháp. Hội nghị do đồng chí Phan Văn Quả - Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì và trực tiếp quán triệt các nội dung.

Mở đầu bằng chuyện kể về Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thời gian quý báu lắm”, đồng chí Bí thư Đảng ủy đã nêu bật tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ được thể hiện trong từng công việc rất nhỏ, rất đời thường. Với câu chuyện này, đặc biệt nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức cần rèn luyện thói quen đúng giờ một cách triệt để, nghiêm túc trong mọi hoàn cảnh. Đây là yêu cầu rất quan trọng để không “Lãng phí thời gian của nhân dân, cũng là lãng phí tiền bạc”.

Từ câu chuyện sinh động về Bác, đồng chí đi sâu đánh giá khái quát về kết quả, hạn chế của việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XI về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 03) trong 5 năm qua và quán triệt nội dung chủ yếu của Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05).

Trong 05 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 03 đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Đặc biệt, tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực sự lan tỏa trong Đảng và trong toàn xã hội. Việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ Đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị làm cho sinh hoạt có nội dung thiết thực, cụ thể hơn, gắn với tình hình của từng địa phương, đơn vị; góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt ở chi bộ Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, của các cấp chính quyền, đoàn thể. Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị còn một số hạn chế, như: Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa trở thành việc làm thường xuyên, thành ý thức tự giác của một số cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; không ít nơi vẫn coi đây như một phong trào, một cuộc vận động; học nhiều nhưng kết quả làm theo đạo đức của Bác còn hạn chế; trách nhiệm nêu gương làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa cao; việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức, đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở nhiều nơi vẫn còn hình thức; việc thực hiện Chỉ thị chưa đạt mục đích đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực; công tác tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị chưa thật sinh động, hấp dẫn, chưa tạo sức lan tỏa mạnh mẽ từ các điển hình tiêu biểu trong Đảng và xã hội…

Về Chỉ thị số 05, ngoài việc giới thiệu những nội dung chủ yếu của Chị thị, đồng chí làm rõ những điểm mới quan trọng của Chỉ thị số 05 so với Chỉ thị số 03, như: Chỉ thị 05-CT/TW làm rõ nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh và phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do cấp ủy các cấp, trực tiếp là ban thường vụ cấp ủy, đồng chí bí thư cấp ủy chỉ đạo;  Chỉ thị 05-CT/TW không giới hạn thời gian thực hiện như Chỉ thị 03-CT/TW...

Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 một cách đồng bộ, hiệu quả, đồng chí Bí thư quán triệt các Kế hoạch của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Kế hoạch của Đảng ủy Sở đến các Chi bộ, đảng viên.

Nhân dịp này, Hội nghị còn quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 20 tháng 7 năm 2016 của Tỉnh ủy tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020 (Nghị quyết 02). Mục tiêu của Nghị quyết là “Đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, phấn đấu đưa Thừa Thiên Huế nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về thực hiện cải cách hành chính. Phấn đấu để chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (ICT) của tỉnh xếp ổn định trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước”.

Nghị quyết đề ra 05 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, gồm: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế; cải cách tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; từng bước hiện đại hóa nền hành chính.

 Trong các nhiệm vụ trên, có 02 nhiệm vụ do Đảng ủy Sở Tư pháp lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu trực tiếp là xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế và tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Do đó, qua đợt quán triệt này, đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu các Chi bộ trực thuộc có liên quan tăng cường công tác triển khai và nghiên cứu các giải pháp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ này, góp phần đạt được mục tiêu mà Nghị quyết 02-NQ/TU đã đề ra.

Nguyễn Thị Đào
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.284.658
Lượt truy cập hiện tại 2.251