Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Sở Tư pháp tham dự cuộc họp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 10/10/2022

Thực hiện Kế hoạch số 302/KH-UBND ngày 18 ngày 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 10 năm 2022, Ban Dân tộc đã chủ trì, tổ chức cuộc họp để nắm tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Cuộc họp có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, Đoàn thể được phân công thực hiện Kế hoạch.

 

Theo đó, nhằm thực hiện nghiêm túc các văn bản pháp luật và hướng dẫn của các bộ, ban, ngành Trung ương liên quan đến Chương trình, nâng cao sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các địa phương thụ hưởng Chương trình đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tại cuộc họp, đồng chí Lê Xuân Hải – Phó Trưởng Ban Dân tộc đã đề nghị các Sở, ngành, đoàn thể báo cáo các phần việc đã triển khai theo kế hoạch, những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Chương trình, qua đó cùng thảo luận và thống nhất các giải pháp thực hiện.

Tại Chương trình này, Sở Tư pháp được phân công thực hiện tiểu dự án 10.1, nội dung thành phần “Tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”. Với vai trò là cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, thời gian qua, Sở Tư pháp đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt là cho các đối tượng đặc thù (cán bộ, người dân ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số...). Thông qua các Hội nghị tập huấn, Hội nghị xã điểm, cấp phát tờ rơi, tờ gấp pháp luật, Bản tin tư pháp cho các cán bộ, hòa giải viên ở cơ sở, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, đã góp phần nâng cao chất lượng công tác đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đã chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tăng cường tổ chức, thực hiện các cuộc truyền thông về trợ giúp pháp lý tại các xã khó khăn thuộc huyện Nam Đông, A Lưới. Tại các điểm trợ giúp pháp lý lưu động, đã chú trọng lồng ghép giới thiệu các văn bản pháp luật; tư vấn, hướng dẫn, giải đáp tại chỗ các vướng mắc về chính sách, pháp luật; cấp phát tài liệu tuyên truyền...Trong giai đoạn tiếp theo, Sở Tư pháp tiếp tục lồng ghép nhiệm vụ đã được giao tại Chương trình vào thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” được phê duyệt theo Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, qua đó, góp phần hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra của Chương trình.

Cũng tại cuộc họp, một số cơ quan, đơn vị đã nêu ra một số khó khăn trong việc triển khai nhiệm vụ được giao thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị như: việc xây dựng dự toán sử dụng kinh phí; một số nhiệm vụ được phân công chưa rõ ràng, cụ thể; công tác phối hợp với các đơn vị khác còn thiếu chặt chẽ...Sau quá trình trao đổi, thảo luận, cuộc họp cơ bản thống nhất với các phương án và giải pháp thống nhất, phù hợp.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Lê Xuân Hải – Phó Trưởng Ban Dân tộc đã đề nghị các Sở, ngành, đoàn thể tham dự cuộc họp căn cứ các nội dung nhiệm vụ được giao tại Chương trình để chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 13.116.970
Lượt truy cập hiện tại 6.521