Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Giới thiệu văn bản pháp luật
Ngày 01 tháng 01 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2019/NĐ-CP về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng. Nghị định có hiệu...
Ngày 01 tháng 02 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 20...
Ngày 04 tháng 01 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 03/2019/NĐ-CP về hoạt động viễn thám. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày...
Ngày 08 tháng 01 năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày...

Ngày 01 tháng 02 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 18/2019/NĐ-CP về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2019 và bãi bỏ Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và thực hiện công tác rà phá bom mìn vật nổ và các văn bản quy phạm pháp luật trái với Nghị định này.

 

Ngày 30 tháng 01 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 11/2019/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính...
Ngày 31 tháng 12 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 169/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016...
Ngày 01 tháng 02 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi...
Ngày 09 tháng 01 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 01/2019/TT-BCT quy định cửa khẩu nhập khẩu phế liệu. Thông tư này có hiệu lực...
Ngày 22 tháng 01 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 06/2019/NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.150.312
Lượt truy cập hiện tại 108