Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết sửa đổi, bổ sung quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế
Ngày cập nhật 01/04/2024

Ngày 13 tháng 3 năm 2024, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết 03/2024/NQ-HĐND về việc Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND  ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu,  chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế.

Theo đó,  Nghị quyết sửa đổi chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí như sau:

 

1. Quy định tỷ lệ % số tiền thu phí được để lại và nộp vào ngân sách       nhà nước từ tổng số tiền thu phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế        thuộc quần thể di tích Cố đô Huế (viết tắt là phí tham quan), cụ thể:

Số thu đạt đến 350 tỷ đồng/năm: Đơn vị thu phí được để lại 50% tổng số tiền thu phí tham quan;

Số thu đạt trên 350 tỷ đồng đến 400 tỷ đồng/năm: Đơn vị thu phí được để lại thêm 20% số tiền thu phí tham quan chênh lệch vượt trên 350 tỷ đồng;

Số thu đạt trên 400 tỷ đồng/năm: Đơn vị thu phí nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước đối với số tiền thu phí tham quan chênh lệch vượt trên 400 tỷ đồng.

2. Tỷ lệ % số tiền thu phí được để lại và nộp vào ngân sách nhà nước     quy định tại điểm a khoản 5 Điều này được thực hiện từ khi Nghị quyết có    hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. Sau thời gian trên, căn cứ tình hình   thực tế nhiệm vụ chi của đơn vị thu phí và khả năng thu phí tham quan,           Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tỷ lệ % số tiền    thu phí được để lại và nộp vào ngân sách nhà nước cho phù hợp với tình hình thực tế.

3. Nguồn thu phí tham quan di tích được để lại cho đơn vị thu phí dùng  để chi các hoạt động theo cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, gồm: Chi hoạt động thường xuyên của bộ máy quản lý; chính sách tinh giản         biên chế; chi các hoạt động phục vụ du khách tham quan; công tác chăm sóc, chỉnh trang cảnh quan sân vườn, ao hồ, phục hồi cảnh quan thiên nhiên các điểm di tích, bảo vệ môi trường; chi công tác bảo vệ, đảm bảo an ninh tại các khu di tích; chi xúc tiến, kích cầu du lịch; truyền thông, quảng bá di sản Huế; công tác nghiên cứu khoa học, công tác bảo tồn bảo tàng, trưng bày triển lãm; công tác phát huy giá trị nhã nhạc, văn hóa phi vật thể; các hoạt động         nghệ thuật phục vụ du khách tham quan; tổ chức các hoạt động Festival Huế, các hoạt động phục vụ các ngày lễ, tết; tổ chức thực hiện các chương trình   hợp tác quốc tế; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý; mua sắm, sửa chữa thường xuyên tài sản và tu sửa cấp thiết các     công trình di tích; chi các hoạt động đặc thù di tích; chi thực hiện các đề án và nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự toán đối với nguồn thu phí tham quan di tích được để lại chi theo nội dung chi thường xuyên và chi nhiệm vụ không thường xuyên theo cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Nghị quyết này có hiệu lực  từ ngày 23 tháng 3 năm 2024./.

 

Thủy Phương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 19.898.666
Lượt truy cập hiện tại 5.351