Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Quy định phân cấp công tác thẩm định Báo cáo NCKT đầu tư xây dựng, Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình
Ngày cập nhật 01/04/2024

Ngày 11 tháng 3 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 11/2024/QĐ-UBND Quy định phân cấp công tác thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Theo đó quy định phạm vi điều chỉnh: Phân cấp công tác quản lý nhà nước về thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công; vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên để sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất; vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư; vốn nhà nước ngoài đầu tư công và các dự án sử dụng vốn khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (trừ các dự án, công trình được đầu tư xây dựng trên địa bàn khu kinh tế, công nghiệp do Ban Quản lý Khu Kinh tế, Công nghiệp tỉnh quản lý; dự án xây dựng công trình đặc thù (công trình bí mật nhà nước, công trình được xây dựng theo lệnh khẩn cấp); các dự án, công trình quốc phòng, an ninh; công trình xây dựng tạm.

Thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở thuộc dự án đầu tư xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp tỉnh

Sở Xây dựng đối với dự án, công trình theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 109 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng (sau đây gọi tắt là Nghị định số 15/2021/NĐ-CP) (trừ quốc lộ qua đô thị; đường tỉnh theo quy định quản lý của Ủy ban nhân tỉnh ban hành thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý; các tuyến đường liên khu vực ngoài đô thị, các tuyến đường liên huyện ngoài đô thị).

Sở Giao thông vận tải đối với dự án, công trình quy định tại điểm b khoản 4 Điều 109 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP (trừ dự án, công trình do Sở Xây dựng thực hiện tại khoản 1 Điều này).

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với dự án, công trình quy định tại điểm c khoản 4 Điều 109 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP .

Sở Công Thương đối với dự án, công trình quy định tại điểm d khoản 4 Điều 109 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP (trừ dự án, công trình do Sở Xây dựng thực hiện quy định tại khoản 1 Điều này).

Trách nhiệm của cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh

Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối, tổ chức hướng dẫn, kiểm tra các sở, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện quy định này; định kỳ hằng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Xây dựng kết quả thực hiện công tác thẩm định. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan thực hiện việc kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác thẩm định của Ủy ban nhân dân cấp huyện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời điều chỉnh việc phân cấp cho phù hợp với từng đơn vị.

Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giao thông vận tải có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Quy định này; báo cáo theo định kỳ, hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu gửi Sở Xây dựng kết quả thực hiện công tác thẩm định do mình thực hiện.

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh có trách nhiệm báo cáo theo định kỳ, hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu gửi Sở Xây dựng kết quả thực hiện công tác thẩm định do mình thực hiện.

Trách nhiệm của Ủy ban nhân cấp huyện

Bảo đảm điều kiện về tài chính, nguồn nhân lực và điều kiện cần thiết khác để cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ được phân cấp tại Quy định này theo đúng quy định của pháp luật.

Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình của cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo đúng nội dung được phân cấp.

Trách nhiệm của cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện: Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp. Khi thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình gửi chủ đầu tư, đồng thời phải gửi văn bản cho Sở Xây dựng và các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành để tổng hợp, theo dõi.

Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân cấp huyện bảo đảm các nguồn lực và điều kiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ; sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức có đủ năng lực, trình độ chuyên môn để thực hiện công tác thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình. Báo cáo theo định kỳ, hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu về tình hình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình gửi Sở Xây dựng và các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành để tổng hợp.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 3 năm 2024 và bãi bỏ Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Thủy Phương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 19.900.452
Lượt truy cập hiện tại 6.290