Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Tỉnh Thừa Thiên Huế quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 21/03/2024

Ngày 26 tháng 01 năm 2024, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 12/NQ-HĐND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Theo đó quy định phạm vi điều chỉnh bao gồm:

- Các trường hợp quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 4 Điều 114, Khoản 2 Điều 172 và Khoản 3 Điều 189 của Luật Đất đai mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng tại địa bàn khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và dưới 20 tỷ đồng đối với các khu vực còn lại; đối với trường hợp thuê đất thu tiền hàng năm mà phải xác định lại đơn giá thuê đất để điều chỉnh cho chu kỳ tiếp theo;

- Trường hợp quy định tại điểm b khoản 1, khoản 3 Điều 4 Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao;

- Giá đất khi nhà nước giao đất tại các Khoản 2 và 4 Điều 6, Khoản 5 Điều 7 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất mà thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng.

 Phân loại nhóm đối tượng áp dụng: Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 được áp dụng tùy theo nhóm đối tượng khác nhau, cụ thể như sau:

Nhóm 1:

- Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình,          cá nhân. Tính tiền thuê đất đối với đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân;

- Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất cho hộ gia đình, cá nhân có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trừ các trường hợp được giao đất theo Khoản 2 và 4 Điều 6, Khoản 5 Điều 7      Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

 Nhóm 2:

- Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức mà phải nộp tiền    sử dụng đất;

- Tính tiền thuê đất đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất;

- Thuê đất thu tiền hàng năm mà phải xác định lại đơn giá thuê đất để điều chỉnh cho chu kỳ tiếp theo mà giá đất chu kỳ trước xác định theo giá đất quy định tại bảng giá đất;

- Tính tiền thuê đất đối với trường hợp doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

Nhóm 3:

- Tính tiền thuê đất đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất;

- Tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà doanh nghiệp cổ phần sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;

- Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm được     chuyển sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và phải xác định lại giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển sang thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định của Luật Đất đai;

-Người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại theo giá đất cụ thể, sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định trong dự án;

- Thuê đất thu tiền hàng năm mà phải xác định lại đơn giá thuê đất để điều chỉnh cho chu kỳ tiếp theo mà giá đất chu kỳ trước được xác định theo giá đất cụ thể;

- Gia hạn thời gian thuê đất cho các đối tượng đang thuê thuộc trường hợp phải nộp tiền thuê đất;

- Giá đất khi nhà nước giao đất tại các Khoản 2 và 4 Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất mà thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng.

 Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024: Hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp là một phẩy (1,0) lần giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định và công bố.

Hệ số điều chỉnh giá đất như sau: 

STT

Đường phố, khu vực, địa bàn

Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024

Nhóm 1

Nhóm 2

Nhóm 3

I

Thành phố Huế

 

 

 

1

Đường phố loại 1, 2

1,15

1,20

1,20

2

Đường phố loại 3

1,10

1,15

1,20

3

Đường phố 4, 5

1,05

1,10

1,15

4

Xã Thủy Bằng

1,05

1,10

1,15

4.1

Hai (02) thôn: Tân Ba, Vĩ Xá của xã Thủy Bằng

1,00

1,00

1,00

5

Phường Thủy Vân

1,15

1,20

1,25

6

Các Phường: Hương Hồ, Hương An,  Hương Vinh

1,25

1,35

1,40

7

Phường Thuận An

1,15

1,20

1,30

8

Phường Phú Thượng

1,20

1,30

1,40

9

Xã Phú Dương

1,05

1,10

1,20

10

Các xã: Hải Dương, Hương Thọ, Hương Phong

1,10

1,15

1,20

11

Các xã: Phú Mậu, Phú Thanh

1,00

1,05

1,10

II

Thị xã Hương Thủy

 

 

 

1

Các phường: Phú Bài, Thủy Châu, Thủy Lương, Thủy Dương, Thủy Phương

  1,30

 1,35

  1,40

2

Các xã: Dương Hòa, Phú Sơn

    1,00

    1,00

    1,00

3

Các xã: Thủy Phù, Thủy Tân, các thôn của xã Thủy Thanh (trừ thôn Lang Xá Cồn)

  1,25

  1,30

  1,35

4

Thôn Lang Xá Cồn xã Thủy Thanh

  1,30

 1,35

  1,40

III

Thị xã Hương Trà

 

 

 

1

Các phường

 

 

 

1.1

Đường phố loại 1, 2

1,20

1,30

1,40

1.2

Đường phố loại 3, 4

1,15

1,25

1,35

1.3

Đường phố loại 5

1,10

1,20

1,30

2

Các xã

 

 

 

2.1

Quốc lộ, tỉnh lộ

1,15

1,25

1,35

2.2

Các tuyến đường còn lại

1,10

1,20

1,30

IV

Huyện Quảng Điền

 

 

 

1

Thị trấn Sịa

1,10

1,15

1,15

2.1

Các xã

1,10

1,20

1,20

V

Huyện Phú Vang

 

 

 

1

Thị trấn Phú Đa

 

 

 

1.1

Đường phố loại 1, 2

1,05

1,10

1,15

1.2

Đường phố loại 3, 4

1,00

1,05

1,10

2

Các xã: Phú Mỹ, Phú Thuận, Vinh Thanh

1,05

1,10

1,20

3

Các xã còn lại

1,00

1,05

1,10

VI

Huyện Phong Điền

 

 

 

1

Thị trấn Phong Điền

 

 

 

1.1

Đường phố loại 1, 2

1,20

1,40

1,50

1.2

Đường phố loại 3, 4

1,15

1,35

1,40

2

Gồm các xã: Phong An, Phong Hiền, Phong Thu, Phong Hòa, Phong Bình, Phong Chương, Phong Sơn, Phong Xuân, Phong Mỹ, Điền Hương, Điền Môn, Điền Lộc, Điền Hòa, Điền Hải và xã Phong Hải

 

 

 

2.1

Quốc lộ 1A qua xã Phong An, Phong Hiền và xã Phong Thu

1,20

1,30

1,40

2.2

Tỉnh lộ 11A, 11B, 11C, đường tránh chợ An Lỗ đi Tỉnh lộ 11C, Quốc lộ 49B và QL 49C

1,20

1,30

1,40

2.3

Tỉnh lộ: TL4, TL6, TL9, TL17, TL17B, TL8C

1,20

1,30

1,40

2.4

Các Khu vực còn lại

1,10

1,15

1,25

VII

Huyện Phú Lộc

 

 

 

1

Thị trấn Phú Lộc và Thị trấn Lăng Cô

 

 

 

1.1

Đường phố loại 1, 2

1,25

1,32

1,40

1.2

Đường phố loại 3, 4

1,20

1,27

1,35

2

Các xã: Lộc Bổn, Lộc Sơn, Lộc An, Vinh Hưng, Vinh Hiền:

 

 

 

2.1

Khu vực 1, 2, tuyến Tỉnh lộ 14B (Đoạn từ ngã ba La Sơn đến hết ranh giới trường Thế Hệ mới và tuyến QL 49B (tại xã Vinh Hưng, Vinh Hiền)

1,25

1,32

1,40

2.2

Tuyến tỉnh lộ 14B (đoạn từ trường Thế Hệ Mới đến giáp ranh giới xã Lộc Bổn và từ xã Lộc Bổn đến giáp ranh xã Xuân Lộc) và Khu vực còn lại

1,20

1,27

1,35

3

Các xã Lộc Điền, Lộc Hòa, Xuân Lộc, Lộc Trì, Lộc Thủy, Lộc Tiến, Lộc Vĩnh, Lộc Bình, Giang Hải, Vinh Mỹ.

 

 

 

3.1

Khu vực 1, 2

1,20

1,27

1,35

3.2

Khu vực còn lại

1,15

1,22

1,30

4

Đối với tuyến Quốc lộ 1A qua các xã

1,25

1,32

1,40

 5

Đối với tuyến Quốc lộ 49B qua các xã (trừ xã Vinh Hưng, Vinh Hiền), tuyến Tỉnh lộ 14B qua xã Xuân Lộc: đoạn 1 (từ ranh giới xã Lộc Bổn đến Km 9+421m đến ranh giới xã Hương Phú); đoạn 2 (từ Km 9+421m đến Km 10+652m (đường cong cũ)), Các tuyến đường liên xã trong khu vực xã Lộc Thủy - Lộc Tiến - Lộc Vĩnh, Đường ven biển Cảnh Dương (từ nhà ông Kỳ đến Hết đường bê tông ra biển), Đường ven biển Cảnh Dương (từ đường ven sông Thừa Lưu đến đường Cảng Chân Mây)

1,20

1,27

1,35

6

Tỉnh lộ 21 đoạn qua các xã Vinh Hiền, Giang Hải, Vinh Mỹ, Vinh Hưng

1,15

1,22

1,30

VIII

Huyện Nam Đông

 

 

 

1

Thị trấn Khe Tre

1,12

1,17

1,20

2

Các xã

1,05

1,10

1,15

IX

Huyện A Lưới

 

 

 

1

Thị trấn A Lưới

 

 

 

1.1

Đường phố loại 1, 2, 3

1,10

1,15

1,20

1.2

Đường phố loại 4

1,05

1,10

1,15

2

Các xã: A Ngo, Sơn Thủy

1,10

1,15

1,20

3

Các xã còn lại

1,05

1,10

1,15

Đối với đất tại các khu quy hoạch, khu đô thị mới trong khu vực đô thị: Việc xác định hệ số điều chỉnh giá đất dựa trên cơ sở tương đương giữa giá đất ở tại các khu quy hoạch, khu đô thị mới và giá đất ở đô thị quy định tại Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) của Ủy ban nhân dân tỉnh để xác định loại đường tương ứng. Trường hợp giá đất ở tại khu quy hoạch, khu đô thị mới có giá đất ở tương ứng với 2 loại đường phố, thì xác định hệ số điều chỉnh theo loại đường phố thấp hơn.

Đối với khu đất, thửa đất bị hạn chế chiều cao, mật độ xây dựng, hạn chế về mặt quy hoạch

Hệ số điều chỉnh giá đất được giảm tối đa 0,1 so với hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị quyết này, nhưng Hệ số điều chỉnh giá đất sau khi giảm không được thấp hơn hệ số 1,0.

Đối với trường hợp xác định giá đất khởi điểm để bán đấu giá quyền sử dụng đất, quyền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với trường hợp diện tích tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng tại địa bàn khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và dưới 20 tỷ đồng đối với các khu vực còn lại; giá khởi điểm để đấu giá quyền thuê đất trả tiền thuê hàng năm

Mức giá khởi điểm bán đấu giá được xác định theo Hệ số điều chỉnh giá đất thực tế đối với từng trường hợp cụ thể tại thời điểm bán đấu giá nhưng không thấp hơn hệ số điều chỉnh giá đất của Nhóm 3 quy định tại Nghị quyết này.

Hệ số điều chỉnh đối với các đối tượng được giao đất theo Khoản 5 Điều 7 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ

Áp dụng hệ số theo nhóm 3 quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị quyết này cộng (+) thêm 0,05.

          Các nội dung khác về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước thực hiện theo quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ  quy định về thu tiền sử dụng đất, Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và các quy định hiện hành./.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 26 tháng 01 năm 2024./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 19.900.379
Lượt truy cập hiện tại 6.254