Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thừa Thiên Huế: Phân cấp, ủy quyền trong công tác quản lý kiến trúc
Ngày cập nhật 01/02/2024

Ngày 18/01/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND Quy định phân cấp và ủy quyền công tác quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 01 năm 2024.

Theo đó, Quyết định quy định trách nhiệm quản lý nhà nước chuyên ngành về quản lý kiến trúc như sau:

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về kiến trúc trên địa bàn tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Xây dựng; Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng, Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan đối với các nội dung công tác quản lý kiến trúc có quy định phải lấy ý kiến.

Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp huyện về công tác quản lý nhà nước về kiến trúc theo địa bàn quản lý, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Xây dựng; Tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện trong công tác lấy ý kiến thống nhất của Sở Xây dựng, Hội đồng nhân dân cấp huyện và các cơ quan liên quan đối với công trình kiến trúc có giá trị; quy chế quản lý kiến trúc có quy định phải lấy ý kiến.

Quy định tổ chức lập danh mục công trình kiến trúc có giá trị

Ủy ban nhân dân cấp huyện: Lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý; Tổ chức rà soát, đánh giá hồ sơ tư liệu kiến trúc để làm cơ sở lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý. Hàng năm, tổ chức rà soát, đánh giá các công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý, gửi Sở Xây dựng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị phù hợp tình hình, điều kiện thực tế.

Trường hợp tổ chức, cá nhân có đề xuất đưa công trình kiến trúc vào danh mục công trình kiến trúc có giá trị thì gửi yêu cầu bằng văn bản kèm theo hồ sơ tư liệu công trình kiến trúc đến Sở Xây dựng để rà soát, đánh giá.

Lấy ý kiến về danh mục công trình kiến trúc có giá trị

Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản Hội đồng tư vấn về kiến trúc tỉnh, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với hồ sơ tư liệu công trình kiến trúc và danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn mình quản lý.

Các ý kiến đóng góp của Hội đồng tư vấn về kiến trúc tỉnh, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải được Ủy ban nhân dân cấp huyện bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ và tổng hợp, tiếp thu, giải trình bằng văn bản để trình Hội đồng tư vấn về kiến trúc tỉnh thẩm định.

Thẩm định và phê duyệt danh mục công trình kiến trúc có giá trị

Đại diện Sở Xây dựng giúp Hội đồng thẩm định lập báo cáo thẩm định gửi Cơ quan lập danh mục công trình kiến trúc có giá trị.

Cơ quan lập danh mục công trình kiến trúc có giá trị căn cứ kết quả thẩm định tiếp thu, giải trình và hoàn chỉnh hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục công trình kiến trúc có giá trị.

Lập quy chế quản lý kiến trúc: Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện lập: Quy chế quản lý kiến trúc đô thị theo Quy hoạch chung, Quy hoạch phân khu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý theo Quy hoạch chung xây dựng xã được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt.

Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt quy chế quản lý kiến trúc

Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức thẩm định quy chế quản lý kiến trúc đô thị; quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn. Trong quá trình thẩm định, Sở Xây dựng lấy ý kiến bằng văn bản các cơ quan, tổ chức có liên quan; thành lập hội đồng để thẩm định và lập báo cáo thẩm định.

Sở Xây dựng có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh nội dung quy chế quản lý kiến trúc đô thị trước khi Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, ban hành quy chế quản lý kiến trúc đô thị.

Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo, thông qua Hội đồng nhân dân cùng cấp trước khi phê duyệt, ban hành quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Chi phí lập, thẩm định, phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc

Cơ quan tài chính các cấp thẩm định dự toán chi phí lập quy chế quản lý kiến trúc theo đề nghị của Cơ quan tổ chức lập Quy chế quản lý kiến trúc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Căn cứ khả năng ngân sách và theo đề nghị của cơ quan tổ chức lập Quy chế quản lý kiến trúc, cơ quan tài chính đề nghị UBND các cấp bố trí kinh phí lập Quy chế kiến trúc theo thẩm quyền và theo đúng quy định của pháp luật.

Công bố quy chế quản lý kiến trúc: Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức công bố quy chế quản lý kiến trúc đô thị và quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn trên địa bàn mình quản lý.

Rà soát, điều chỉnh Quy chế quản lý kiến trúc: Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát, đánh giá quá trình thực hiện quy chế quản lý kiến trúc định kỳ 05 năm hoặc đột xuất. Kết quả rà soát, đánh giá phải báo cáo Sở Xây dựng bằng văn bản. Sở Xây dựng tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá quá trình thực hiện quy chế quản lý kiến trúc của cơ quan tổ chức lập quy chế quản lý kiến trúc, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để quyết định việc điều chỉnh quy chế quản lý kiến trúc.

 

Thủy Phương
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 19.900.403
Lượt truy cập hiện tại 6.263