Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065
Ngày cập nhật 27/05/2022

Ngày 25 tháng 3 năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Nghị quyết số 38/NQ-HĐND về nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

 

- Tên quy hoạch: Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

- Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch:

Phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế, với diện tích khoảng 4.947 km2, có ranh giới như sau: phía Bắc giáp tỉnh Quảng Trị; phía đông giáp Biển đông; phía Nam giáp tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng; phía Tây giáp nước CHDCND Lào.

- Thời hạn quy hoạch: giai đoạn ngắn hạn: đến năm 2030; giai đoạn dài hạn: đến năm 2045; tầm nhìn: đến năm 2065.

- Tính chất: Là đô thị đặc thù trực thuộc Trung ương; Là đô thị bảo tồn phát huy giá trị văn hóa, di sản của Quốc gia và Nhân loại; Là cực tăng trưởng của Vùng Kinh tế trọng điểm miền trung với thế mạnh động lực của kinh tế biển, đầm phá; phát triển du lịch; Là trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hoá, du lịch và y tế chuyên sâu; Là trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; y tế chuyên sâu.

- Mục tiêu:

Mục tiêu chung: Bám sát “mục tiêu, tầm nhìn” theo Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045:

+ Đến năm 2025: Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hoá Huế, với đặc trưng văn hoá, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh.

+ Đến năm 2030: Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hoá, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; Đảng bộ, chính quyền và toàn hệ thống chính trị vững mạnh; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đạt mức cao.

+ Giai đoạn từ sau năm 2045: Thừa Thiên Huế là thành phố Festival, trung tâm văn hoá, giáo dục, du lịch và y tế chuyên sâu đặc sắc của Châu Á.

Mục tiêu cụ thể:

+ Cụ thể hóa Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Chính trị; các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước, các quy hoạch cấp quốc gia và vùng tác động ñến ñịa bàn tỉnh;

+ Xây dựng và phát triển đô thị Thừa Thiên Huế trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh;

+ Phát triển ñô thị đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu lao động, phân bố dân cư hợp lý giữa các khu vực đô thị và nông thôn; Phát triển kinh tế sinh thái tương xứng với tiềm năng thế mạnh và với yêu cầu tăng trưởng của Quốc gia; đảm bảo sử dụng hiệu quả quỹ đất xây dựng;

 + Đầu tư xây dựng ñồng bộ cơ sở hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật, kiểm soát chất lượng môi trường; phát triển bền vững, thích ứng và ứng phó với biến đổi khí hậu; Xây dựng đô thị có điều kiện sống tốt, tăng cường sức cạnh tranh đô thị trong khu vực và quốc tế;

+ Làm cơ sở ñể triển khai các Đề án, chương trình phân loại, nâng cấp đô thị và thực hiện các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 11.085.801
Lượt truy cập hiện tại 8.303