Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Những điểm mới về nâng bậc lương và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Ngày cập nhật 14/09/2021

Ngày 29 tháng 6 năm 2021, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BNV sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

 

Nội dung Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều về chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (gọi tắt là Thông tư 08/2013/TT-BNV) và sửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức tại Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (gọi tắt là Thông tư 04/2005/TT-BNV). Trong đó có một số sửa đổi, bổ sung quan trọng, như sau:

Thứ nhất, những điểm mới về nâng bậc lương của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động gồm:

- Bổ sung thêm thời gian cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia phục vụ tại ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên (Bổ sung điểm b khoản 1 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV).

- Bổ sung 04 khoảng thời gian không được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên, gồm: thời gian tập sự; thời gian cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đào ngũ trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ; thời gian thử thách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo và thời gian nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định (Bổ sung điểm c khoản 1 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV).

- Đối với thời gian bị kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên, đã bổ sung 01 nội dung “Trường hợp bị đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ do bị kỷ luật (cùng một hành vi vi phạm) thì thời gian kéo dài nâng bậc lương thường xuyên tính theo hình thức kỷ luật tương ứng quy định tại điểm a, b, c khoản này.” và điều chỉnh 01 nội dung “Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là đảng viên bị kỷ luật Đảng: nếu đã có quyết định kỷ luật về hành chính thì thực hiện kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên theo hình thức xử lý kỷ luật hành chính; nếu không có quyết định kỷ luật về hành chính thì thực hiện kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên theo hình thức xử lý kỷ luật Đảng tương ứng với các hình thức xử lý kỷ luật hành chính quy định tại khoản này”. Ngoài ra, điều chỉnh đối tượng bị kéo dài thời gian xét nâng bậc lương thường xuyên 06 tháng gồm: cán bộ, công chức và người lao động bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo; viên chức bị kỷ luật cảnh cáo; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm... (Sửa đổi khoản 3 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV).

 

- Sửa đổi số lần được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ “Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh” tại điểm d khoản 1 Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV, nay bỏ cụm từ “trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh”. Thông tư 03/2021/TT-BNV quy định “Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ”.

Quy định mới đã không còn phân biệt trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh như quy định cũ mà chỉ quy định chung trong thực hiện nhiệm vụ.

- Sửa đổi trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sửa đổi điểm b và điểm c khoản 3 Điều 4 Thông tư số 08/2013/TT-BNV):

+ Bổ sung cụm từ “(bao gồm cả ngạch chuyên viên cao cấp và các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức tương đương ngạch chuyên viên cao cấp)” đối với trách nhiệm “Quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý” tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV.

+ Thay bằng văn bản gửi Bộ Nội vụ để thống nhất ý kiến trước khi ký Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn khi lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, Thông tư số 03/2021/TT-BNV đã sửa đổi thành “Việc quyết định nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với các chức danh thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quản lý thực hiện theo phân cấp hiện hành.”.

- Ngoài ra, điều chỉnh mức độ đánh giá “hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực” sửa đổi thành mức đánh giá, xếp loại chất lượng “hoàn thành nhiệm vụ” (Sửa đổi tiêu chuẩn 1 điểm a khoản 2 Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BNV).

Thứ hai, những điểm mới về nâng phụ cấp thâm niên vượt khung của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động gồm:

- Thêm người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập có thỏa thuận trong hợp đồng lao động xếp lương theo chế độ tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung (Bổ sung điểm 1.3 khoản 1 Mục I Thông tư 04/2005/TT-BNV)

- Bổ sung cụm từ “và người lao động” sau cụm từ “cán bộ, công chức, viên chức” trong các quy định của Thông tư 04/2005/TT-BNV.

- Sửa đổi quy định về việc kéo dài thời gian hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung khi cán bộ, công chức, viên chức không đạt đủ tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung quy định tại điểm 1.3 khoản 1 Mục III Thông tư 04/2005/TT-BNV:

Với trường hợp này thì thời gian để xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung bị kéo dài được xác định như các trường hợp bị kéo dài thời gian nâng bậc lương thường xuyên trong một trong hai trường hợp:

+ Không hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm;

+ Bị kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức hoặc cách chức.

 Thông tư số 03/2021/TT-BNV có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2021./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 18.982.163
Lượt truy cập hiện tại 349