Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Giới thiệu văn bản pháp luật
Ngày 19 tháng 6 năm 2020, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc...
Ngày 28 tháng 7 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến. Nghị định này có...
Ngày 10 tháng 8 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2014/Q-UBND ban hành Kế hoạch hành động giai đoạn 2020 - 2025 của tỉnh Thừa Thiên...
Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 18 tháng 6...
Ngày 21 tháng 8 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 94/2020/NĐ-CP quy định cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo...
Ngày 18 tháng 8 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 93/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày...
 Ngày 23 tháng 7 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 86/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm...
Ngày 16 tháng 6 năm 2020, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua Luật Thanh niên số 57/2020/QH14. Luật này...
Ngày 10 tháng 6 năm 2020, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám...
Ngày 13 tháng 8 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Nghị...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.936.385
Lượt truy cập hiện tại 2.343