Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 82/2020/NĐ-CP của Chính phủ
Ngày cập nhật 18/08/2020

Ngày 15 tháng 7 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã (Nghị định số 82/2020/NĐ-CP). Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2020.

 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 82/2020/NĐ-CP, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đảm bảo sự tuân thủ pháp luật trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. Ngày 13 tháng 8 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 7264/UBND-TTr yêu cầu:

Một là, đối với Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế:

a) Đẩy mạnh công tác triển khai, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đến các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý nội dung Nghị định số 82/2020/NĐ-CP, nhất là người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thi hành Nghị định. Trong đó lưu ý nội dung về thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính (Điều 82), thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp (Điều 83), phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính (Điều 88) Nghị định số 82/2020/NĐ-CP.

b) Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan mình ban hành hoặc tham mưu trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành để kịp thời bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất ban hành văn bản mới phù hợp với Nghị định số 82/2020/NĐ-CP.

c) Kịp thời kiến nghị, đề xuất với các cơ quan, người có thẩm quyền hướng dẫn, xử lý đối với những khó khăn, vướng mắc, những quy định không khả thi, chồng chéo, mâu thuẫn trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 82/2020/NĐ-CP.

d) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tăng cường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân cấp xã nghiêm túc thực hiện việc xử phạt các hành vi vi phạm hành chính theo đúng quy định của Nghị định số 82/2020/NĐ-CP.

Hai là, Sở Tư pháp có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 82/2020/NĐ-CP đến các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính bằng các hình thức phù hợp.

b) Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm và tiến hành xử phạt nghiêm minh, đúng quy định pháp luật.

c) Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm hành chính theo lĩnh vực chuyên ngành; thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn nghiệp vụ về xử phạt vi phạm hành chính khi có yêu cầu.

Ba là,  Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức quán triệt nội dung quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm đến công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các đơn vị trực thuộc.

Bốn là, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Trung tâm truyền hình Việt Nam tại thành phố Huế (VTV8), Báo Thừa Thiên Huế có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định 82/2020/NĐ-CP nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Năm là, Liên minh Hợp tác xã tỉnh có trách nhiệm triển khai, quán triệt nội dung của Nghị định số 82/2020/NĐ-CP đến các thành viên, Hợp tác xã để nâng cao ý thức chấp hành, phòng ngừa và giảm thiểu những vi phạm trong quá trình thực hiện.

Sáu là, Cục Thi hành án dân sự tỉnh có trách nhiệm quán triệt nội dung Nghị định số 82/2020/NĐ-CP của Chính phủ đến các đơn vị trực thuộc và tổ chức tập huấn cán bộ, công chức để nắm vững những quy định về trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự và thực hiện trình tự, thủ tục xử phạt theo đúng quy định của pháp luật.

Bảy là, đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã theo đúng quy định của Nghị định số 82/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp theo dõi, hướng dẫn, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh việc thực hiện các nội dung nêu trên. Đồng thời, trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vấn đề phát sinh hoặc có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Tư pháp để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Văn Hóa
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.020.325
Lượt truy cập hiện tại 2.540