Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hoà nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh TT- Huế
Ngày cập nhật 07/08/2020

Ngày 24 tháng 7 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số  177 /KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng (Viết tắt là Nghị định số 49/2020/ND-CP).

 

Theo đó, Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất, có hiệu quả các quy định của Nghị định số 49/2020/NĐ-CP nhằm thực hiện chính sách hình sự nhân đạo đối với người chấp hành xong hình phạt tù, giúp họ ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, góp phần phòng ngừa, hạn chế tình trạng tái phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; xác định nhiệm vụ, nội dung và phân công trách nhiệm cụ thể cho các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng; việc tổ chức triển khai thi hành Nghị định số 49/2020/NĐ-CP phải bảo đảm kịp thời, thống nhất và đúng pháp luật; có sự tham gia, phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Kế hoạch đã đề ra các nội dung thực hiện: Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị định số 49/2020/NĐ-CP nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng, góp phần phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật; tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng; thực hiện các biện pháp chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân; thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù

Kế hoạch cũng quy định cụ thể trách nhiệm tổ chức thực hiện của các cơ quan, như sau:

- Công an tỉnh: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định số 49/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thực hiện tái hòa nhập cộng đồng cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an tỉnh; phối hợp với Sở Tư pháp tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định số 49/2020/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thực hiện tái hòa nhập cộng đồng cho các Sở, Ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế; theo dõi, đôn đốc các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu tại Kế hoạch này theo đúng tiến độ. Định kỳ hàng năm báo cáo và tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Công an kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này trước ngày 10/12.

- Sở Tư pháp: Thực hiện việc cập nhật thông tin về tình hình án tích của người bị kết án và cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người chấp hành xong án phạt tù khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật; hướng dẫn các thủ tục xóa án tích cho người chấp hành xong án phạt tù; phối hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù; chủ trị, phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế cho phù hợp với Nghị định số 49/2020/NĐ-CP.

- Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tài chính tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định thành lập quỹ xã hội, quỹ từ thiện để hỗ trợ giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù vay vốn, tạo việc làm theo quy định của pháp luật.

- Sở Tài chính: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm cho việc thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng.

- Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch chỉ đạo các Sở, ngành chức năng, Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan thông tin, truyền thông địa phương tăng cường công tác thông tin, truyền thông, giáo dục về tái hòa nhập cộng đồng theo Điều 9 Nghị định số 49/2020/NĐ-CP và chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm, cho vay vốn học nghề, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù; chỉ đạo Trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm của địa phương phối hợp thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo kỹ năng nghề, cấp chứng chỉ nghề cho phạm nhân trong trại tạm giam, nhà tạm giữ và người chấp hành xong hình phạt tù đang cư trú tại địa phương; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chính sách đặc thù để hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp, cho vay ưu đãi đối với người chấp hành xong án phạt tù; quyết định tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội địa phương người chấp hành xong hình phạt tù có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có nơi cư trú nhất định, không tự lo được cuộc sống.

- Cục Thi hành án dân sự: Chủ trì, rà soát và lập hồ sơ đề nghị Toà án nhân dân xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự cho người chấp hành xong hình phạt tù theo quy định của pháp luật.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Thực hiện công tác tiếp nhận, bố trí sử dụng và giải quyết chính sách đối với người trước khi bị phạt tù là quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, giúp họ ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

- Đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh: Chủ trì, chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp với lực lượng Công an thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế: Thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 21 Nghị định số 49/2020/NĐ-CP; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 22 Nghị định số 49/2020/NĐ-CP.

- Các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế: Căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế tại cơ quan, địa phương mình, ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 49/2020/NĐ-CP; tích cực triển khai thực hiện và hoàn thành các nội dung công việc được phân công tại Kế hoạch này theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí. Định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) kết quả thực hiện trước ngày 05/12.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 8.020.325
Lượt truy cập hiện tại 2.678