Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
Tin mới
Ngày  17  tháng 11 năm 2016 , Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 167/KH-UBND tuyên truyền cải cách hành chính trên...
Ngày 31 tháng 3 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số   639/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà...
Ngày 25 tháng 4 năm 2016, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế ban hành Chỉ thị số 07-CT/TU về tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng và cơ quan hành chính Nhà...
Ngày 30 tháng 11  năm 2016, Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành  Kế hoạch số 1463/KH-STP tuyên truyền cải cách hành chính năm...
Ngày  09 tháng 6 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND triển khai Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 25/4/2016 của...
Tin tổng hợp
 
Hoạt động phổ biến GDPL
 
Tổ chức Đảng - Đoàn thể
Thực hiện Quyết định số 2627/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện “Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân...
Ngày  17  tháng 11 năm 2016 , Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 167/KH-UBND tuyên truyền...
Ngày 31 tháng 3 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số   639/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch...
Ngày 25 tháng 4 năm 2016, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế ban hành Chỉ thị số 07-CT/TU về tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng và...
Xã hội hóa hoạt động công chứng là một chủ trương lớn theo tinh thần Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02 tháng 6 năm 2005...
Ngày 22/6/2015, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thay thế Luật Ban hành...
Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được thông qua ngày 18/6/2009, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2010....
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.075.052
Lượt truy cập hiện tại 228