Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 3.545.998
Truy cập hiện tại 5.086
Ngành Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới
Ngày cập nhật 09/05/2023

Thực hiện Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020, và Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 của Bộ Tư pháp nhằm gắn các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào thi đua khác của Ngành Tư pháp để đa dạng nội dung tổ chức, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

 

Với mục tiêu thực hiện thắng lợi Kế hoạch trên, thời gian qua, Ngành Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế đã liên tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện lồng ghép với việc triển khai nhiệm vụ, công tác tư pháp; gắn với các đợt thi đua làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, xây nhà tình nghĩa; ủng hộ người nghèo, đồng bào bị lũ lụt, thiên tai; giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó,... để khơi dậy và phát huy tinh thần tương thân tương ái, truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Nhìn chung, các phong trào, hoạt động đã được toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhiệt tình hưởng ứng, nhân dân phấn khởi, đón nhận và được triển khai sâu rộng bằng những việc làm, hành động cụ thể với nhiều hình thức thi đua phong phú, đa dạng, thiết thực.

Đối với công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, phổ biến pháp luật, tham gia tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải, kiến thức pháp luật cho báo cáo viên, hòa giải viên các huyện nghèo; Sở Tư pháp đã phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) cấp huyện, cấp xã thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo; quan tâm, sát cánh với những người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, từng bước nâng cao hiểu biết của người dân về pháp luật, qua đó, đã phát hiện những thiếu sót, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thuộc lĩnh vực được giao tại các địa phương, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân tại các địa phương nông thôn, miền núi.

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp cũng chủ động phối hợp với đơn vị có liên quan tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp trong việc xây dựng, hoàn thiện thể chế chính sách, tạo môi trường pháp lý thuận lợi nhằm khuyến khích, thu hút các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới; tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện xây dựng cấp xã chuẩn tiếp cận pháp luật; lựa chọn 01-02 xã đặc biệt khó khăn để giúp đỡ với nhiều hình thức: Hỗ trợ tủ sách pháp luật, tăng cường trợ giúp pháp lý lưu động, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ công chức Tư pháp – Hộ tịch; hòa giải viên, tuyên truyền viên, người có uy tín tại cơ sở; xây dựng phương án củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động hòa giải cơ sở; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tập trung vào các văn bản liên quan đến những lĩnh vực liên quan mật thiết tới đời sống như: hôn nhân và gia đình, đất đai, lao động, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thi hành án dân sự,… góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân tại cơ sở, tạo sự chuyển biến trong việc nâng cao ý thức chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, nhân dân.

Đặc biệt, nhằm hỗ trợ thêm cho việc thực hiện đánh giá tiêu chí thành phần 18.5 về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh, Công đoàn, Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh đã chủ động tổ chức nhiều chương trình, hoạt động nhằm hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới; kết hợp, lồng ghép các hoạt động xây dựng nông thôn mới với triển khai kế hoạch đoàn thể như: tham gia hoạt động tình nguyện, thực hiện công trình làm đường dẫn nước sạch vào nhà văn hóa, làm đường bê tông dân sinh; quét sơn 02 nhà văn hóa, nạo vét kênh mương nội đồng tại xã Hồng Thượng, huyện A Lưới; hỗ trợ vật nuôi, xây dựng nhà ở và trao quà cho các hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn tại hai huyện A Lưới và Nam Đông giai đoạn 2016-2020...

Nhờ làm tốt các công tác trên đã góp phần giúp các địa phương hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Trong các năm 2021 – 2022, tỉnh Thừa Thiên Huế đã liên tiếp đón nhận các tin vui như: thị xã Hương Thủy và huyện Quảng Điền là 02 địa phương thứ của tỉnh được được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới; các xã Hương Xuân và xã Hương Lộc, huyện Nam Đông đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Ngày 13 tháng 01 năm 2023, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 41/QĐ-BTP về Kế hoạch Phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2023 – 2025, đồng thời, đây cũng là giai đoạn tiếp tục thực hiện các quy định mới về công tác đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg). Với mục tiêu phát huy sức mạnh của toàn ngành Tư pháp trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức và nỗ lực thi đua đẩy mạnh các hoạt động tư pháp phục vụ tích cực, hiệu quả, thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; trong thời gian tới, Ngành Tư pháp toàn tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương thức tổ chức các phong trào thi đua. Trong đó, tập trung đẩy mạnh tổ chức thực hiện sâu rộng, toàn diện, hiệu quả các phong trào thi đua “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao giai đoạn 2021-2025” gắn với tổ chức thực hiện các phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2020-2025; “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025; “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua thường xuyên, chuyên đề khác để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng và của cả nước nói chung trong giai đoạn mới./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày