Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 3.110.379
Truy cập hiện tại 4.594
Nội dung kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
Ngày cập nhật 30/01/2023

Ngày 17 tháng 01 năm 2023 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023.

 

Theo đó, tổ chức Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tại một số sở, ngành, địa phương, cụ thể: Sở Văn hóa và Thể thao, Hội Cựu chiến binh tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy (tại Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, thị xã Hương Thủy kiểm tra thêm 01 xã đang trong quá trình xây dựng, đề nghị đạt chuẩn nông thôn mới hoặc xã thực hiện điểm các Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật. Các xã này do Ủy ban nhân dân huyện chỉ định. Ngoài ra, tại đợt kiểm tra, mời thêm 01-02 Tổ hòa giải ở cơ sở cùng tham gia làm việc với Đoàn kiểm tra). Thời gian thực hiện: quý III/2023.

Các Sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiến hành tự kiểm tra theo các nội dung Kế hoạch đối với cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Thời kỳ kiểm tra: năm 2023.

Nội dung kiểm tra, như sau:

a) Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Triển khai Kế hoạch số 478/KH-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023; các Đề án về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật theo Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Bảo đảm kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện chính sách xã hội hóa, huy động nguồn lực xã hội tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Mô hình mới, hình thức, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả. 

- Việc triển khai Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

- Việc thực hiện Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

- Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tự kiểm tra của các Sở, ngành, đoàn thể và địa phương và giám sát của các cơ quan dân cử đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; đề xuất, kiến nghị giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Công tác hòa giải ở cơ sở

- Thực hiện các nhiệm vụ theo Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Tình hình thực hiện hòa giải ở cơ sở; rà soát, kiện toàn tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở.

- Mô hình, biện pháp nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở.

- Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; đề xuất, kiến nghị giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở.

c) Chuẩn tiếp cận pháp luật

- Tình hình thực hiện đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Thực trạng của địa phương so với chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật.

- Mô hình, biện pháp nâng cao chất lượng thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật.

- Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; đề xuất, kiến nghị giải pháp để nâng cao hiệu quả xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày