Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 3.369.696
Truy cập hiện tại 12.264
Một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác hòa giải ở cơ sở năm 2023
Ngày cập nhật 03/01/2023

Ngày 26 tháng 12 năm 2022, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch số 475/KH-UBND về thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh năm 2023.

 

Theo đó, nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của các Tổ hòa giải ở cơ sở, năng lực của hòa giải viên và chất lượng hòa giải; qua đó phấn đấu thực hiện hòa giải trên 90% các vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn theo quy định được tiến hành hòa giải ở cơ sở, trong đó số vụ việc hòa giải thành đạt từ 80% trở lên trên tổng số vụ việc tiếp nhận; tại Kế hoạch đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp như sau:

1. Rà soát, nghiên cứu, tham mưu đề xuất hoàn thiện chính sách, thể chế nhằm bảo đảm hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở

Rà soát, nghiên cứu và đề xuất hoàn thiện các chính sách, quy định pháp luật trong công tác hòa giải ở cơ sở, nhất là các quy định về chế độ, kinh phí bố trí cho công tác hòa giải và hòa giải viên nhằm đảm bảo hiệu quả, chất lượng của công tác hòa giải.

2. Tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở

Căn cứ tình hình thực tế và quy định pháp luật, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hòa giải viên theo bộ tài liệu được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp (địa chỉ truy cập: http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/Hoa-Giai-Co-So.aspx).

3. Tiếp nhận, tổng hợp, hướng dẫn, giải đáp các khó khăn, vướng mắc

Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế tiếp nhận, tổng hợp và hướng dẫn, giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong phạm vi thẩm quyền; đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền hướng dẫn, giải quyết khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền.

4. Tiếp tục rà soát thành phần, hoạt động của các Tổ hòa giải ở cơ sở và củng cố, kiện toàn các Tổ hòa giải, đảm bảo hoạt động theo quy định pháp luật

Rà soát số lượng, thành phần các Tổ hòa giải ở cơ sở theo quy định tại Luật hòa giải ở cơ sở; tiếp tục củng cố, kiện toàn các Tổ hòa giải đảm bảo hoạt động theo quy định pháp luật.

5. Tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở

Căn cứ tình hình thực tế xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác hòa giải ở cơ sở cho các cán bộ, công chức làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và người có uy tín trong cộng đồng dân cư tại địa phương.

6. Hỗ trợ hòa giải viên trong hoạt động hòa giải ở cơ sở

Sở Tư pháp phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Hội Luật gia tỉnh hướng dẫn Tổ hòa giải phối hợp với Ban công tác Mặt trận, Chi hội phụ nữ, Chi hội cựu chiến binh, Chi hội nông dân, Chi đoàn thanh niên trong hoạt động hòa giải, mời hội viên Hội Luật gia, công chức, thẩm phán, hội thẩm nhân dân… tham gia hỗ trợ hòa giải viên trong hoạt động hòa giải ở cơ sở.

7. Hỗ trợ tài liệu

Tổ chức biên soạn, hỗ trợ tài liệu (cấp phát tờ gấp, sách pháp luật, Bản tin Tư pháp…; tăng cường đăng tải các câu chuyện, tiểu phẩm pháp luật, tình huống giải đáp pháp luật lên Trang Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh/Trang Thông tin điện tử Sở/ Fapage Pháp luật với Cuộc sống…) phục vụ công tác hòa giải ở cơ sở cho địa phương và các Tổ hòa giải.

8. Kiểm tra, khen thưởng, thống kê, báo cáo việc triển khai thực hiện

Xây dựng nội dung kiểm tra công tác hòa giải lồng ghép trong Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023. Biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở. Việc thống kê, báo cáo thực hiện theo yêu cầu của Bộ Tư pháp.

Các tin khác
Xem tin theo ngày