Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 3.545.998
Truy cập hiện tại 870
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Giá và Luật Phòng thủ dân sự
Ngày cập nhật 21/03/2024

Ngày  14  tháng 3 năm 2024, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Giá và Luật Phòng thủ dân sự. Hội nghị có sự tham gia của đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và hơn 120 đại biểu là đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các Sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế; đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự, phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Văn hóa – Thông tin, phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố; đại diện Hội Luật gia, Đoàn Luật sư, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Công chứng viên.

Luật Giá và Luật Phòng thủ dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024.

Luật Giá năm 2023 được ban hành để khắc phục những tồn tại, hạn chế sau hơn10 năm thi hành Luật Giá năm 2012 và bảo đảm thống nhất với hệ thống pháp luật dân sự kinh tế liên quan nhằm củng cố hành lang pháp lý đồng bộ, tạo thuận lợi cho công tác tổ chức thực hiện; thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước; đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước, trong đó có cải cách thể chế là một nội dung quan trọng, góp phần thực hiện mục tiêu tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch; đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng, góp phần triển khai hiệu quả các điều ước, cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Luật Giá 2023 gồm 8 chương, 75 điều. Chương I. Những quy định chung, gồm 7 điều (từ Điều 1 đến Điều 7); Chương II. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và người tiêu dùng trong lĩnh vực giá, gồm 4 điều (từ Điều 8 đến Điều 11); Chương III. Nội dung quản lý nhà nước về giá, thẩm định giá và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước gồm 5 điều (từ Điều 12 đến Điều 16); Chương IV. Hoạt động quản lý, điều tiết giá của nhà nước, gồm 17 điều (từ Điều 17 đến Điều 33); Chương V. Tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường, gồm 6 điều (từ Điều 34 đến Điều 39); Chương VI. Thẩm định giá, gồm 27 điều (từ Điều 40 đến Điều 66). Chương VII. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá gồm 6 điều (từ Điều 67 đến Điều 72); Chương VIII. Điều khoản thi hành, gồm 3 điều (từ Điều 73 đến Điều 75).

Luật Phòng thủ dân sự năm 2023 gồm 7 chương, 55 điều, quy định về nguyên tắc, hoạt động phòng thủ dân sự. quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động phòng thủ dân sự. quản lý nhà nước và nguồn lực bảo đảm thực hiện phòng thủ dân sự. Chương I, những quy định chung, từ điều 1 đến điều 10; Chương II, hoạt động phòng thủ dân sự, từ điều 11 đến điều 30; Chương III, chỉ đạo, chỉ huy lực lượng phòng thủ dân sự, từ điều 31 đến điều 35; Chương IV, quyền, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong hoạt động phòng thủ dân sự; từ điều 36 đến điều 38; Chương V, nguồn lực cho phòng thủ dân sự, chế độ, chính sách đối với lực lượng phòng thủ dân sự, từ điều 39 đến điều 41; Chương VI, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức về phòng thủ dân sự, từ điều 42 đến điều 53; Chương VII, điều khoản thi hành, từ điều 54 đến điều 55.

Luật Phòng thủ dân sự năm 2023 quy định nhiều nội dung, trong đó, quy định một số nội dung nổi bật, như: 10 đối tượng dễ bị tổn thương trong phòng thủ dân sự; 03 cấp độ phòng thủ dân sự với các biện pháp áp dụng tăng dần; 09 hành vi bị nghiêm cấm trong phòng thủ dân sự;  Chính phủ là cơ quan chỉ đạo phòng thủ dân sự trên phạm vi cả nước; Dân quân tự vệ, dân phòng nằm trong lực lượng phòng thủ dân sự;  quỹ phòng thủ dân sự là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; chế độ, chính sách đối với lực lượng phòng thủ dân sự./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày