Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 3.545.998
Truy cập hiện tại 15.935
Thường trực HĐND tỉnh thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức chi thực hiện công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 18/01/2024

Ngày 10 tháng 01 năm 2024, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức buổi làm việc với các cơ quan liên quan thẩm định các nội dung đề nghị xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024. Trong đó, có nội dung mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở theo Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở (Thông tư số 56/2023/TT-BTC), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 10 năm 2023. Tham dự và chủ trì phiên họp có đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện các phòng, Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; Sở Tài chính; về phía Sở Tư pháp có đồng chí Nguyễn Thanh Sơn – Phó Giám đốc Sở và đại diện Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tham dự phiên họp.

Tại Phiên họp, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp đại diện Sở Tư pháp, trình bày báo cáo thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 Ngày 27 tháng 01 năm 2014, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp ban hành Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP  quy định việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở;  ngày 30 tháng 7 năm 2014,  Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp ban hành Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở. Trên cơ sở đó, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND ngày 25/4/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi đối với công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tuy nhiên, ngày 18 tháng 8 năm 2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 56/2023/TT-BTC. Thông tư số 56/2023/TT-BTC quy định nội dung chi cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở phần lớn được kế thừa từ Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP và Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP; đồng thời, Thông tư số 56/2023/TT-BTC đã thống nhất quy định nội dung chi và mức chi tương ứng tại 01 điều, khoản để dễ tra cứu, tạo thuận lợi trong quá trình áp dụng; đã sửa đổi, bổ sung những nội dung chi, mức chi để phù hợp và đáp ứng yêu cầu triển khai các công tác này trong tình hình mới.

Qua hoạt động rà soát, Sở Tư pháp nhận thấy các quy định về nội dung chi, mức chi và các quy định khác liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở tại Điều 1 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND và Điều 1 Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND đã không còn phù hợp với quy định tại Thông tư số 56/2023/TT-BTC và tình hình thực tế hiện nay của địa phương.

Căn cứ khoản 1 Điều 170 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; khoản 1 Điều 5 Thông tư số 56/2023/TT-BTC;  khoản 1 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.  

Kết thúc phiên họp, đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh kết luận, việc xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo quy định tại Thông tư số 56/2023/TT-BTC, để thay thế Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND ngày 25/4/2015 và Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh là cần thiết, phù hợp với thẩm quyền được giao. Vì vậy Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết này./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày