Tìm kiếm tin tức

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 1.528.880
Truy cập hiện tại 937
Hướng dẫn, chỉ đạo
Ngày 13 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 186/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình...
Ngày 10 tháng 5 năm 2022,  UBND tỉnh vừa ký ban hành Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày ban hành Quy chế...
Ngày 14 tháng 3 năm 2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 292/QĐ-BTC phê duyệt,...
Ngày 12 tháng 5 năm 2022, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 45-KH/TU tổ chức nghiên cứu, học tập, quán...
Ngày 16 tháng 5 năm 2022, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số  780/KH-STP về tăng cường công tác phòng,...
Ngày 21 tháng 3 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 368/QĐ-TTg phê duyệt “Chiến...
Ngày 12 tháng 5 năm 2022, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 44-KH/TU về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán...

Xây dựng và hoàn thiện thể chế luôn được Đảng, Nhà nước xác định là nhiệm vụ trọng tâm, là một trong ba đột phá chiến lược, tạo cơ sở pháp lý, môi trường an toàn, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Ngay từ phiên họp đầu tiên triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Chính phủ đã xác định công tác xây dựng thể chế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo thực hiện[1]. Từ đó đến nay, Chính phủ đã tổ chức 06 phiên họp, ban hành 06 Nghị quyết[2] chuyên đề về xây dựng pháp luật. Đặc biệt, ngày 16/9/2021, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì Hội nghị toàn quốc của Chính phủ về công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế.

 


[1] Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16/4/2021.

[2] Các Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/7/2021; số 152/NQ-CP ngày 03/12/2021; số 94/NQ-CP ngày 20/8/2021; số 13/NQ-CP ngày 30/01/2022; số 22/NQ-CP ngày 28/02/2022; số 37/NQ-CP ngày 16/3/2022 của Chính phủ.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày