Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 3.545.998
Truy cập hiện tại 137
Truyền thông chính sách trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025
Ngày cập nhật 10/09/2023

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác truyền thông chính sách, ngày 01 tháng 8 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 269/KH-UBND về truyền thông chính sách trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025.

Theo đó, nhằm bảo đảm đến hết năm 2025, 100% chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi điều chỉnh của Ủy ban nhân dân tỉnh soạn thảo được tổ chức truyền thông và phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội truyền thông bằng các hình thức phù hợp theo quy định. Đồng thời tạo điều kiện để người dân, tổ chức, doanh nghiệp nắm bắt thông tin dự thảo chính sách, pháp luật, từ đó tham gia góp ý, phản biện trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hướng tới xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Tại Kế hoach đã đề ra các nội dung thực hiện như sau:

1. Đẩy mạnh truyền thông chính sách trên nền tảng số

Thực hiện tốt việc công khai thông tin theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin; Luật Báo chí; Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027; xây dựng mạng lưới kết nối truyền thông của các sở, ngành, địa phương để thực hiện hiệu quả công tác truyền thông của tỉnh; ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản trị thông tin truyền thông để phát hiện, dự báo các xu hướng thông tin tích cực và tiêu cực, có lợi và bất lợi cho công tác chỉ đạo điều hành. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương chủ động định hướng, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho báo chí và các phương thức truyền thông khác về những vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Sản phẩm là các bản tin tuyên truyền chính sách được chuyển tải trên các nền tảng số của Trung tâm Giám sát, Điều hành đô thị thông minh: ứng dụng Hue-S; Zalo Trung tâm HueIOC; đáp ứng nhanh, kịp thời nhu cầu thông tin, tuyên truyền các chính sách có tác động lớn đến đời sống kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện cơ chế, chính sách; sử dụng công nghệ rà quét, đánh giá xu hướng thông tin trên báo chí, truyền thông để nắm bắt các vấn đề phát sinh trong công tác truyền thông chính sách.

2. Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Quán triệt, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác truyền thông dự thảo chính sách bằng các hình thức phù hợp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng như người dân, tổ chức, doanh nghiệp; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong vận động, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức quan tâm, tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo chính sách.

3. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện truyền thông chính sách

Xây dựng và triển khai các chương trình bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ truyền thông của các sở, ngành và địa phương trong công tác truyền thông chính sách; kỹ năng cung cấp thông tin cho báo chí; kỹ năng, quy trình xử lý thông tin và ứng phó với khủng hoảng truyền thông trên không gian mạng.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày