Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 3.387.603
Truy cập hiện tại 23.087
Tăng cường việc triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 10/09/2023

Ngày 17 tháng 8 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản tăng cường việc triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, Hội Người cao tuổi các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi, qua đó phát huy vai trò của lớp người cao tuổi trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của người cao tuổi từng bước được nâng lên, người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người cao tuổi do tuổi cao, sức khỏe yếu, chưa có tích lũy tuổi già nên đời sống vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhất là người cao tuổi ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Nhằm tiếp tục phát huy tối đa tiềm năng, vai trò, kinh nghiệm, tri thức của người cao tuổi tham gia vào các hoạt động văn hóa, xã hội, giáo dục, việc làm, kinh tế, chính trị phù hợp với nguyện vọng, nhu cầu, khả năng; thực hiện đầy đủ các quyền lợi và nghĩa vụ của người cao tuổi; Tăng cường sức khoẻ về thể chất và tinh thần, phòng chống ngược đãi người cao tuổi; nâng cao chất lượng mạng lưới y tế chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh, khám, chữa bệnh và quản lý các bệnh mãn tính cho người cao tuổi; xây dựng môi trường thuận lợi để người cao tuổi tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, vui chơi, giải trí; Nâng cao chất lượng đời sống vật chất của người cao tuổi; hoàn thiện chính sách trợ giúp xã hội hướng tới đảm bảo mức sống tối thiểu cho người cao tuổi; phát triển, nâng cao chất lượng hệ thống dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, chú trọng người cao tuổi khuyết tật, người cao tuổi thuộc diện nghèo không có người phụng dưỡng, người cao tuổi dân tộc thiểu số; huy động khu vực tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao tuổi.

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế tăng cường thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác người cao tuổi, trong đó tập trung tuyên truyền về các chính sách dành cho người cao tuổi; Xây dựng và tổ chức, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án liên quan đến người cao tuổi đảm bảo các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra đối với công tác người cao tuổi đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 15/02/2022 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về Người cao tuổi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; Tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong việc tham mưu, thực hiện các chính sách đối với người cao tuổi; thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ban đại diện Hội người cao tuổi, các sở, ngành, địa phương hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập có chức năng nuôi dưỡng, chăm sóc người cao tuổi trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng về thể chất, tinh thần cho người cao tuổi, tăng cường cung cấp các dịch vụ theo hướng tự nguyện; Hằng năm, chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các chính sách, pháp luật liên quan đến người cao tuổi tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Y tế tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 (Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh); Thường xuyên tổ chức các hoạt động về chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng và khám, chữa bệnh cho người cao tuổi nhất là người cao tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người cao tuổi thuộc diện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Chỉ đạo, hướng dẫn Trạm y tế các xã, phường, thị trấn phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện để tổ chức kiểm tra khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe cho người cao tuổi. Tích cực vận động nguồn lực hỗ trợ các trang thiết bị y tế như: cân sức khỏe, máy đo huyết áp và các trang thiết bị y tế phù hợp cho công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

4. Sở Văn hóa và Thể thao, tiếp tục hướng dẫn các địa phương thành lập và phát triển hệ thống Câu lạc bộ về văn hóa, thể dục, thể thao phù hợp đối với người cao tuổi; nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ giúp nhau chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng; Phát triển các môn thể thao phù hợp với người cao tuổi tham gia tập luyện, thi đấu; tổ chức các giải thể thao, hội thi, hoạt động văn hóa ở cơ sở phù hợp với sự tham gia của người cao tuổi; chỉ đạo hệ thống thư viện thuộc chức năng quản lý hoặc đóng trên địa bàn hình thành môi trường đọc thân thiện, đa dạng hóa các dịch vụ và sản phẩm thông tin, thư viện và các điều kiện phù hợp với người cao tuổi; Triển khai thực hiện các thiết chế văn hóa cộng đồng; xây dựng nếp sống, môi trường ứng xử văn hóa phù hợp đối với người cao tuổi ở cộng đồng và gia đình; khuyến khích con cháu, dòng họ, cộng đồng xã hội chăm sóc người cao tuổi.

5. Sở Du lịch tăng cường hướng dẫn các đơn vị quản lý các công trình văn hóa thực hiện chính sách giảm giá vé cho người cao tuổi khi tham gia tham quan, du lịch; Tăng cường ứng dụng công nghệ để người cao tuổi có thể nắm được thông tin về các điểm tham quan du lịch, nhà hàng, khách sạn...

6. Sở Tư pháp tiếp tục tăng cường thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý tại xã, phường, thị trấn nơi nhiều người cao tuổi khó khăn về tài chính, bị bạo lực, bạo hành có nhu cầu trợ giúp pháp lý và tại Hội Người cao tuổi, Ban Đại diện người cao tuổi, các Câu lạc bộ người cao tuổi, các cơ sở trợ giúp xã hội khi có yêu cầu và phù hợp với điều kiện của địa phương; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, tăng cường năng lực cho đội ngũ thực hiện công tác trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi; Truyền thông về trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi thông qua các hoạt động thích hợp.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác người cao tuổi, trong đó tập trung tuyên truyền về các chính sách dành cho người cao tuổi; Xây dựng và tổ chức, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án liên quan đến người cao tuổi đảm bảo các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra đối với người cao tuổi trên địa bàn giai đoạn 2021-2025;

- Thực hiện rà soát, bổ sung, kiện toàn Ban Công tác Người cao tuổi cấp huyện; ban hành quy chế hoạt động và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban công tác Người cao tuổi cấp huyện, Hội Người cao tuổi cấp xã theo đúng quy định;

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phụng dưỡng, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi tại địa phương bằng nhiều hình thức thiết thực như: tổ chức thăm tặng quà dịp tết Nguyên đán, Tháng hành động vì người cao tuổi hằng năm,…; vận động các tổ chức, cá nhân nhận chăm sóc, phụng dưỡng các trường hợp người cao tuổi cô đơn có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp tổ chức các hoạt động khám, chữa bệnh, cấp thuộc miễn phí cho người cao tuổi,… Hằng năm, bố trí kinh phí cho hoạt động của Ban Công tác Người cao tuổi cấp huyện và cấp xã để đảm bảo tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi trên địa bàn quản lý;

- Thường xuyên rà soát, thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người cao tuổi tại địa phương; hướng dẫn, phối hợp tổ chức công tác chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi tròn 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi đảm bảo đầy đủ trang trọng, hiệu quả và ý nghĩa; Chỉ đạo công tác xây dựng Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi và nhân rộng mô hình Câu lạc Liên thế hệ tự giúp nhau.

8. Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh.

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nhằm đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và Hội Người cao tuổi vững mạnh; Tăng cường công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong việc tham mưu, đề xuất ban hành thực hiện và giám sát thực hiện các chính sách đối với người cao tuổi trên địa bàn;

- Hội Người cao tuổi các cấp tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa nhằm tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; đẩy mạnh công tác xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh; cần tập hợp trên 90% người cao tuổi vào tổ chức Hội; tất cả phường, xã, thị trấn đều thành lập và duy trì hoạt động của câu lạc bộ “Liên thế hệ tự giúp nhau”.

-  Thực hiện có hiệu qủa các mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về Người cao tuổi giai đoạn 2022- 2025; Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam hằng năm. Tiếp tục duy trì và thực hiện thường xuyên các phong trào thi đua “Toàn dân chăm sóc phụng dưỡng và phát huy vai trò của người cao tuổi”; đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao-Gương sáng” trong xây dựng và phát triển quê hương, đất nước; hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình Câu lạc Liên thế hệ tự giúp nhau, mô hình người cao tuổi làm kinh tế giới,.../.

 

Ngọc Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày