Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 3.545.998
Truy cập hiện tại 15.915
Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
Ngày cập nhật 06/09/2023

Ngày 18/7/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký ban hành Nghị quyết số 107/NQ-CP về phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: An ninh quốc gia; Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới; Thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác; Tổ chức bộ máy nhà nước; Trật tự, an toàn xã hội và 08 đề mục. (Danh mục kèm theo và kết quả pháp điển đăng trên Cổng thông tin điện tử pháp điển).

Theo Nghị quyết số 107/NQ-CP thì đề mục cụ thể của các chủ đề bao gồm: Công an nhân dân (Chủ đề an ninh quốc gia); Trẻ em (Chủ đề dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới); Quản lý thuế (Chủ đề thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác); Tổ chức chính quyền địa phương (Chủ đề tổ chức bộ máy nhà nước); Công an xã, Một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng, Phòng chống ma túy, Cảnh sát cơ động (Chủ đề trật tự, an toàn xã hội).

8 đề mục thuộc thuộc chủ đề khác bao gồm: Chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, Người cao tuổi, Người khuyết tật (Chủ đề chính sách xã hội); An toàn vệ sinh lao động (Chủ đề lao động); Lâm nghiệp (Chủ đề nông nghiệp, nông thôn); Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam (Chủ đề tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước); Quản lý thị trường (Chủ đề Thương mại, đầu tư, chứng khoán); Tổ tụng hình sự (Chủ đề tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp).

Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan:

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan thực hiện việc sắp xếp các chủ đề: An ninh quốc gia; Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới; Thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác; Tổ chức bộ máy nhà nước; Trật tự, an toàn xã hội và 08 đề mục nêu trên vào Bộ pháp điển; đăng tải kết quả pháp điển điện tử lên Cổng thông tin điện tử pháp điển; phổ biến, tuyên truyền về kết quả pháp điển.

Các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan: trong phạm vi lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan mình thực hiện phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu kết quả pháp điển đến đối tượng chịu sự tác động của các quy phạm pháp luật thuộc các chủ đề: An ninh quốc gia; Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới. Thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác; Tổ chức bộ máy nhà nước; Trật tự, an toàn xã hội và 08 đề mục nêu trên. 

Trường hợp có văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc các chủ đề: An ninh quốc gia; Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới; Thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác; Tổ chức bộ máy nhà nước; Trật tự, an toàn xã hội và 08 đề mục nêu trên, cơ quan thực hiện pháp điển phối hợp với Bộ Tư pháp kịp thời cập nhật quy phạm pháp luật mới và loại bỏ những quy phạm pháp luật hết hiệu lực ra khỏi Bộ pháp điển theo quy định.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

 

Thủy Phương
Các tin khác
Xem tin theo ngày