Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 3.545.998
Truy cập hiện tại 15.929
Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Ngày cập nhật 17/08/2022

Ngày 08 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 289/KH-UBND triển khai Kế hoạch số 25-KH/TU ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW ngày 25 tháng 9 năm 2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Theo đó, Kế hoạch đề ra các nội dung thực hiện như sau:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về công tác khí tượng thủy văn. Phổ biến, quán triệt, tuyên truyền nội dung của Chỉ thị 10-CT/TW và các thông tin, kiến thức, văn bản pháp luật về khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu; xây dựng các hình thức, nội dung, phương pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho các đối tượng: cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp, người dân, học sinh phổ thông, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, quốc phòng, an ninh và cộng đồng về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác khí tượng thủy văn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phục vụ thiết thực đời sống dân sinh; đổi mới về phương pháp, hình thức tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền và quản lý thông tin về khí tượng thủy văn trên môi trường mạng internet.

- Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, thông tin, dữ liệu và nâng cao năng lực, chất lượng công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. Xây dựng Kế hoạch phát triển mạng lưới trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

+ Xây dựng cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn. Thu nhận thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai trên địa bàn; xây dựng cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 + Nâng cao năng lực quản lý, theo dõi hiện trạng các trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng và các hoạt động quan trắc, cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn của các chủ công trình.

+ Theo dõi hiện trạng các trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng và các hoạt động quan trắc, cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn của các chủ công trình.

+ Chú trọng đầu tư, nâng cao kết cấu hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác khí tượng thủy văn.

+ Thẩm định các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng; thẩm định tiêu chuẩn kỹ thuật của công trình, thiết bị đo của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng, thiết bị quan trắc, định vị sét do địa phương xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

+ Quản lý hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của tổ chức, cá nhân không thuộc hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Rà soát, lập danh sách các đơn vị, tổ chức, cá nhân hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong địa bàn, phạm vi quản lý; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp, gia hạn, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền; tổ chức kiểm tra hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo giấy phép được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cấp.

- Hoàn thiện và thực hiện pháp luật về khí tượng thủy văn 

+ Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về khí tượng thủy văn để đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới.

+ Xây dựng kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn và đôn đốc việc chấp hành các quy định trong lĩnh vực khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh; việc quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn của các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khí tượng thủy văn

+ Rà soát, tập trung phân công, phân cấp, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức liên quan đến công tác khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh

+ Thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Quyết định số 97/2017/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh) giữa các sở, ngành của tỉnh với Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, bảo đảm sự quản lý thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, có phân công trách nhiệm của từng cơ quan, địa phương trong việc chủ trì, phối hợp thực hiện quản lý khí tượng thủy văn.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực cho công tác khí tượng thủy văn

+ Chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình, đề án nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khí tượng thủy văn thuộc phạm vi quản lý, tạo môi trường thuận lợi đêt thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khí tượng thủy văn đáp ứng nhu cầu của các ngành, lĩnh vực.

+ Nghiên cứu, rà soát phân bổ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ và vốn ngân   sách địa phương cho thực hiện nhiệm vụ về khí tượng thủy văn và ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và thúc đẩy hợp tác quốc tế

+ Nghiên cứu, ứng dụng, tiếp nhận và chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ, thông tin, tư liệu, dữ liệu quản lý khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh; tham gia hợp tác quốc tế về lĩnh vực khí tượng thủy văn; thu thập, khai thác và sử dụng dữ liệu về khí tượng thủy văn ở địa phương theo quy định của pháp luật.

+ Tham mưu đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ lĩnh vực khí tượng và thủy văn.

+ Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khí tượng thủy văn. Tăng cường trao đổi thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn, kinh nghiệm với các đối tác, tổ chức quốc tế nhằm nâng cao năng lực, trình độ, vị thế cho ngành Khí tượng thủy văn./.

 

Ngọc Hiền
Các tin khác
Xem tin theo ngày