Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 3.545.998
Truy cập hiện tại 552
Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 27/07/2022

Ngày 05 tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 141/KH-UBND tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Theo đó, đối tượng tham gia Hội thi, gồm: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện), UBND các xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đối tượng không được tham gia dự thi: Thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký và Ban Giám khảo, các bộ phận giúp việc trực tiếp trong quá trình tổ chức Hội thi.

Hội thi diễn ra trong 04 tuần, bắt đầu từ ngày 1/8/2022 và kết thúc ngày 28/8/2022, gồm có 2 phần: Phần thi trắc nghiệm (phần thi bắt buộc đối với cá nhân). Phần thi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm (được thay đổi sau mỗi đợt thi; mỗi câu có 4 phương án A, B, C hoặc D) và 01 câu hỏi dự đoán số lượng người trả lời đúng tất cả 10 câu hỏi trắc nghiệm trong mỗi đợt thi. Phần thi sáng kiến của tập thể: Đại diện cho đơn vị tham gia gửi bài viết về sáng kiến mới nhằm nâng cao hiệu quả công tác CCHC; nội dung sáng kiến không trùng lặp ý tưởng đối với các mô hình, sáng kiến, giải pháp đã áp dụng trong tỉnh đến ngày 31/12/2021 và gửi về Sở Nội vụ tỉnh qua địa chỉ email (snv@thuathienhue.gov.vn). Bài viết sáng kiến ngắn gọn, súc tích, tối đa không quá 2.000 từ hoặc 03 trang A4.

Hình thức dự thi: Thi trực tuyến trên Internet, được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và các trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, UBND cấp huyện, cấp xã. Người tham gia Hội thi sử dụng một trong các thiết bị điện tử kết nối internet như: Máy tính để bàn, máy tính xách tay, Ipad, điện thoại…Đăng nhập tham gia hội thi: Cán bộ, công chức, viên chức sử dụng mật khẩu và tài khoản công vụ cá nhân đã được cấp trên hệ thống SSO của tỉnh để đăng nhập tham gia cuộc thi. Mỗi tuần, 01 thí sinh chỉ được tham gia 01 lượt thi.

Các bước tham gia hội thi:

Bước 1: Truy cập website Hội thi, đăng nhập tham gia hội thi theo tài khoản và mật khẩu công vụ cá nhân.

Bước 2: Tham gia thi (Bấm nút “BẮT ĐẦU THI”)

Bước 3: sau khi trả lời đầy đủ 10 câu hỏi trắc nghiệm và câu dự đoán số người trả lời đúng ở cuối bài thi, bấm nút “GỬI BÀI THI”. Phần thi trắc nghiệm được công bố kết quả và trao giải hàng tuần. Phần thi sáng kiến được chấm và trao giải tại lễ tổng kết.

Đối với  Phần 1 (phần thi bắt buộc): Thi trắc nghiệm trên Internet theo Bộ câu hỏi của Ban Tổ chức về tìm hiểu chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC, các văn bản của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh Thừa Thiên Huế liên quan đến công tác CCHC. Trong đó, nội dung thi tập trung vào các văn bản sau đây:

- Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 củ Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

- Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/11/2021 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI về chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Quyết định số 3344/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022.

- Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025.

- Các văn bản liên quan của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh về công tác cải cách hành chính.

Đối với Phần 2 (phần thi khuyến khích): Thi đề xuất giải pháp mới, sáng kiến về cải cách hành chính: yêu cầu mô hình, giải pháp, sáng kiến được đề xuất dự thi phải có tính mới, thiết thực, thể hiện sự sáng tạo, tìm tòi, nghiên cứu của cá nhân, không trùng lắp ý tưởng đối với các mô hình, sáng kiến, giải pháp đã áp dụng trong tỉnh tính đến ngày 31/12/2021; có thể nhân rộng triển khai áp dụng trong thực tiễn quản lý, giải quyết công việc, có khả năng tạo đột phá cho công tác CCHC của tỉnh, cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Các sáng kiến dự thi tập trung vào một số chủ đề chính sau đây:

+ Mô hình, sáng kiến giúp cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, hỗ trợ nhà đầu tư và doanh nghiệp tại tỉnh; cải thiện các Chỉ số đánh giá đối với tỉnh: Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS).

+ Giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước;cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền số.

+ Giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp và giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

+ Giải pháp chuyển đổi số trong công tác cải cách hành chính.

+ Những giải pháp, mô hình, sáng kiến góp phần đảm bảo hoạt động thông suốt, hiệu quả của cơ quan hành chính nhà nước trong bối cảnh bị tác động của dịch COVID-19.

Cơ cấu giải thưởng:

- Giải thưởng tuần (phần thi trắc nghiệm):

Mỗi tuần có 03 giải thưởng: 01 giải Nhất, trị giá 2.000.000 đồng; 01 giải Nhì, trị giá 1.500.000 đồng; 01 giải Ba, trị giá 1.000.000 đồng.”

- Giải thưởng sáng kiến: Gồm có 09 giải thưởng, được đánh giá và trao giải một lần tại Lễ tổng kết: 01 giải nhất: trị giá 2.000.000 đồng; 02 giải nhì: trị giá 1.500.000 đồng/giải; 03 giải ba: trị giá 1.000.000 đồng/giải; 03 giải khuyến khích: trị giá 500.000 đồng/giải.

- Giải thưởng tập thể: gồm 05 giải thưởng, mỗi giải 1.000.000 đồng./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày