Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Chính phủ
Các Bộ, Ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND Tỉnh
Sở, Ban, Ngành
Thống kê lượt truy cập
Tổng truy cập 3.545.998
Truy cập hiện tại 133
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế quyết định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 06/09/2023

Ngày 20 tháng 7 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1735/QĐ-UBND về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó, quyết định quy định ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế thực hiện các nội dung sau:

Thứ nhất: Quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư; tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá đất đối với diện tích vượt hạn mức khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với quỹ đất do Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý.

Thứ hai: Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất, thành viên Hội đồng bao gồm: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện làm chủ tịch hội đồng và lãnh đạo cơ quan tài chính cấp huyện làm thường trực Hội đồng; lãnh đạo cơ quan tài nguyên và môi trường, các cơ quan chuyên môn cấp huyện có liên quan và lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất; tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất hoặc chuyên gia về giá đất và các thành viên khác do Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định. Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc tổ chức xác định giá đất.

Thời gian ủy quyền: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thực hiện đến khi Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội thông qua thay thế Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành.

Xử lý chuyển tiếp: Đối với các hồ sơ xác định giá đất cụ thể tính đến thời điểm Quyết định này có hiệu lực nhưng chưa được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quyết định giá đất thì Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thực hiện theo nội dung đã được Ủy ban nhân dân tỉnh uỷ quyền quyết định phê duyệt giá đất cụ thể tại Quyết định này.

Quyết định giao trách nhiệm:

1. Giám đốc Sở Tài chính:

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo điều kiện về tài chính để Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế thực hiện việc quyết định giá đất cụ thể được uỷ quyền theo quy định tại Quyết định này;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã uỷ quyền về hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất;

- Tăng cường kiểm tra kết quả thực hiện; giám sát, kiểm soát quyền lực, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và lợi dụng chính sách để trục lợi cá nhân trong hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất cấp huyện.

2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã uỷ quyền về hoạt động xác định giá đất cụ thể;

- Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả và tình hình thực hiện các nội dung ủy quyền của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế;

- Tăng cường kiểm tra kết quả thực hiện; giám sát, kiểm soát quyền lực, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và lợi dụng chính sách để trục lợi cá nhân trong việc xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất và giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án.

3. Giám đốc Sở Tư pháp:

- Hướng dẫn kiểm tra, giám sát các văn bản qui phạm pháp luật do cấp huyện ban hành có liên quan đến lĩnh vực xác định giá đất cụ thể và hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất cấp huyện đảm bảo phù hợp với pháp luật đất đai và nội dung ủy quyền tại Quyết định này;

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và lợi dụng chính sách để trục lợi cá nhân trong đấu giá quyền sử dụng đất.

4. Ủy ban nhân dân cấp huyện:

- Tổ chức thực hiện các nội dung được ủy quyền theo đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về các nội dung được ủy quyền đối với quỹ đất do Ủy ban nhân dân huyện quản lý;

- Bố trí nhân lực và các điều kiện cần thiết khác; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công chức làm công tác xác định giá đất và thẩm định giá đất đảm bảo đáp ứng các điều kiện theo qui định của pháp luật;

- Định kỳ hàng quý tổng hợp, báo cáo kết quả, tình hình thực hiện các nội dung được ủy quyền gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20 của tháng cuối quý để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thủy Phương
Các tin khác
Xem tin theo ngày